ครบแล้ว!!ประชาชนสนใจลงทะเบียนรับหนังสือ “ทศชาติ” ฉบับ ญาณวชิระ  พรึบ!! จบภายในครึ่งวัน ๕,๐๐๐ เล่ม

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  วันนี้หลังจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้ประชาชนเปิดจองหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ผ่านระบบออนไลน์นั่น เมื่อช่วงเย็นวันนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศปิดการจองแล้ว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบถ้วนตามจำนวนแล้ว (ประมาณ๕,๐๐๐ เล่ม)  จึงประกาศขอปิดระบบลงทะเบียนรับหนังสือฯ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถอ่านหรือรับฟังเนื้อหาในหนังสือฯ ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

📱 #อ่านหนังสือในรูปแบบ e-Book ได้ที่

https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/2022/project/index.html     หรือ

📻 #ฟังเนื้อหาในรูปแบบ Audiobook ได้ที่

https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/2022/project/audio.html

สำหรับหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ มีความเป็นมาดังนี้ ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นับเป็นปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในกาลสมัยอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ คณะพระเถระวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ทั้ง ๕ รูป ประกอบด้วย ๑.พระธงชัย สุขญาโณ (อดีตพระพรหมสิทธิ) ๒.พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน (อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์)๓.พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)๔.พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส (อดีตพระศรีคุณาภรณ์) ๕.พระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม (พระครูสิริวิหารการ)

ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเรียบเรียงหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดว่า ทศชาติ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปณิธานที่ตั้งมั่นของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ปณิธานของพระองค์ ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้น้อมรำลึกถึงพระราชจริยาวัตรที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญ ต่อบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์  ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปรียบประดุจพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญพระบารมี อันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลอาณาประชาราษฎร์ ให้ประสบแต่ความผาสุกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นประโยชน์อันควรนำออกเผยแพร่ให้กว้างขวาง จึงได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  อีกทั้ง บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการจัดทำหนังสือทศชาติ เป็น E-Book และ Audiobook เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามได้ในหลากหลายช่องทาง  ซึ่งหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนี้ ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เพื่อให้เป็นพุทธชาดกที่ประชาชนในทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสรับหนังสืออันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติและพระพุทธศาสนาฉบับนี้ โปรดรอประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการพิมพ์และแจกจ่ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่??

Leave a Reply