“ดร.เพชรวรรต”นำอนุกมธ.ศาสนาฯสภาฯ เข้าถวายรายงานผลงานครบ 3 ปี ต่อสมเด็จพระพุฒาจารย์

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก โฆษกคณะกรรมาธิการ นำคณะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเข้าถวายสักการะและถวายรายงานผลการดำเนินงานครบ 3 ปีของคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

ในการนี้จะประคุณสมเด็จได้เมตตาประธานโอวาทและให้คติธรรมเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัด และการสร้างวัด ซึ่งจะเป็นสถานที่ปฏิบัติอบรมธรรมะให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นตลอดอนันตกาล ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต่อไป

Leave a Reply