พช.บึงกาฬ:จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ฟื้นประเพณีท้องถิ่นไทย

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายพิสดาร  ประดา  พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ปลูกมั่ว ทัวร์เกษตร “โคก หนองนา พช.” อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา นายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน   พัฒนาการอำเภอเซกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโสกก่าม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. ครัวเรือนต้นแบบฯ อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF แปลง นายประครองศรี เชียงแสน  บ้านโนนงาม ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่

           นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามหลักทฤษฎีใหม่เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้  ชุมชนต้องมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำนองเดียวกัน“การลงแขก”แบบดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย “โคก หนอง นา พช.” คือการจัดการพื้นที่ในรูปแบบต่างๆตามภูมิสังคมซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกับภูมิสังคม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องแบบธรรมชาติต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่เพิ่มพื้นที่ที่ป่าสร้างความมั่นคงทางอาหารทำให้ไปสู่ความพอเพียงในที่สุด และได้ยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่งว่า

        “เศรษฐกิจพอเพียง..จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจ เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้.”

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย

          1.การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวบทพิจารณาอาหาร

          2.กิจกรรมกล่าวเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

         3.กิจกรรมปฏิบัติการห่มดิน/ปลูกไม้ผล

        4.กิจกรรมทำลูกระเบิดจุลินทรีย์

        5.กิจกรรมการปลูกพืชแบบเพอร์มาคัลเจอร์

        6.กิจกรรมการจัดทำน้ำจุลินทรีย์ด้วยหน่อกล้วย

       7.กิจกรรมสรุปถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

        การเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนในการที่ให้เครือข่ายมารวมตัวกันทำกิจกรรมในพื้นที่ของผู้ทำโคก หนอง นา เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นจารีตประเพณีในสังคมไทยในอดีต..

Leave a Reply