“พล.อ.มณี” ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. กับงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขในจชต.200 สงขลา

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) และคุณบงกช กาญจนแก้ว ประธาน พสบ.รุ่นที่ 6/ประธานกลุ่มวิทยุเครื่องแดง พร้อมด้วย พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาฯ/เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม, พระเถรานุเถระในพื้นที่ 4 อำเภอของ จว.ส.ข., ข้าราชการทหาร/ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนในอำเภอนาทวี จว.ส.ข. โดยมี พระครูสุวัฒนาภรณ์(พระอาจารย์ภัตร อริโย) รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ปษ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในการจัดกิจกรรมถวายปัจจัยสมทบบุญกฐินและผ้าป่า พื้นที่ 4 อำเภอ ของ จว.ส.ข. จำนวน 129 แห่ง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ.2565 ในการนี้ พระอาจารย์ภัตร ได้กล่าวปาฐกถา, ผู้แทน ศปพร., เลขาธิการศูนย์พัฒนาฯ และ สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ได้พบปะ พูดคุย และบรรยายการขับเคลื่อนงานในแต่ละภาคส่วน ให้คณะสงฆ์และผู้ร่วมในกิจกรรม ได้รับทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติต่างๆ ที่หน่วยของตนรับผิดชอบ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อประโยชน์สุขของชาวพุทธในพื้นที่

จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยสมทบบุญกฐินและผ้าป่าฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาทวี อ.นาทวี จว.ส.ข.

Leave a Reply