“ทีมสันติอาสา มจร” ร่วมฝึกอบรม พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา “พม.”จัด

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัชราภา ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและดูแลผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญได้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว

ในการนี้ได้มีทีมสันติอาสา ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ,ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน ปริญญาเอก สาขาสันติศึกษารุ่นที่ 1 ,ดร.นรารัตน์ สงวนทรัพย์ แม่แบบสันติกรุณา,ดร.สุกัญญา ชาญกสิคุปต์ และนิสติสันติศึกษา มจร .เอก รุ่นที่ 5 เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก – https://www.dwf.go.th/contents/29854

Leave a Reply