กอ.รมน.ส่งชาวพุทธใต้แสวงบุญ ประเทศอินเดีย-เนปาล

  เมื่อวานนี้ (19 มีนาคม 2562)  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีส่งผู้แสวงบุญไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 3 ตามโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมจำนวนกว่า 100 คน ร่วมพิธี
  สำหรับโครงการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นไปตามแผนงานสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวน 3 รุ่น โดยปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 เดินทางระหว่างวันที่ 19 –  28 มีนาคม 2562  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ชายแดนใต้รวมทั้งเพื่อสืบทอดและเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักธรรมคำสอน มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
นายปาน  จันทร์แดง หนึ่งในผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรมในรุ่นนี้ กล่าวว่า  รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับโอกาสจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่ทอดทิ้งชาวไทยพุทธในพื้นที่ และพร้อมจะนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาบอกต่อคนในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขต่อไป..

Leave a Reply