ตามไปดู “นานาพฤติกรรมเจ้ากู” จน มส. “อาสนะร้อน”

วันที่ 11 พ.ค. 65 เมื่อเร็ว ๆ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมได้รับเรื่องร้องเรียนในช่วงเดือนเมษายน 2565 กรณีพระภิกษุประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคมมีจริยวัตรไม่เหมาะสมกับสมณสารรูป ตามที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อออนไลน์ เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆเช่น

1.หลอกให้โยมขายที่ดินเอาเงินมาทำบุญ เหตุเกิดที่จังหวัดพิจิตร

2.พระไม่ร่วมทำกิจของสงฆ์ขัดแย้งกับชาวบ้าน เหตุเกิดที่จังหวัดเพชรบุรี

3.พระจัดทัวร์ท่องเที่ยว เหตุเกิดที่กรุงเทพมหานคร

4.พระเบียดบังเอาทรัพย์และที่ดิน เหตุเกิดที่จังหวัดนครนายก

5.พระขับขี่รถยนต์เพื่อรับกิจนิมนต์ เหตุเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด

6.พระปักหลักบิณฑบาต เหตุที่กรุงเทพมหานคร

7.พระเมาเหล้าแล้วเต้นรำ เหตุเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี

8.พระเมาเหล้า แก่วงมีด เหตุเกิดที่จังหวัดพิษณุโลก

9.รักร่วมเพศ ชายรักชาย เหตุเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนนทบุรี

10.พระมีเพศสัมพันธ์กับสีกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

11.พระหลอกลวงญาติโยม อ้างรู้จักรัฐมนตรี ฝากเข้ารับราชการ ทำงานบริษัทต่าง ๆ เหตุเกิดที่จังหวัดมหาสารคาม

หลังจากรับฟังการรายงานแล้ว ที่ประชุม มหาเถรสมาคม ได้มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะปกครองทุกระดับทราบ และปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.กำชับให้พระอุปัชฌาย์ปฎิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และต้องเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทอย่างเคร่งครัด

2.กำชับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรในปกครองพระพฤติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด

3.กำชับเจ้าคณะปกครองในแต่ละระดับ ตรวจตราพระภิกษุผู้อยู่ในปกครองในแต่ละระดับ ประพฤติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบเห็นหรือทราบข่าวเกี่ยวกับพฤติการณ์พระภิกษุในปกครองที่ไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

 

Leave a Reply