“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ฝากพระธรรมทูตต้องอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน ปรับตัวให้กับเข้ากับสังคม

       วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ศูนย์พัฒนาซาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ. เพ็ชรบูรณ์  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีถวาย “กุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)” อนุสรณ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ โดยมีพระมหาเถระ พระเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า พระธรรมทูตและข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการอบรมภาควิปัสสนากรรมฐานได้สิ้นสุดลงแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอบรมภาควิชาการและภาคสาธารณูปการ         พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา, หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมใจกันถวายการอุปถัมภ์งบประมาณการก่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์น้อมถวายไว้ในนาม “กุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺโร)” ซึ่งการดำเนินการก่อสิร้างได้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี จึงได้ประกอบพิธีถวายในวันนี้

           สมเด็จพระมหาธรราจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่า “โครงการอบรมพระธรรมทูตนี้ ถือเป็นโครงการที่สร้างพระสงฆ์ใจสิงห์ที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งได้มีส่วนในการจัดทำโครงการนี้มาแต่ต้น อีกทั้ง การที่เดินทางมาเป็นประธานในวันนี้ ก็เนื่องจากมีความผูกพันธ์ กับศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้นับแต่ยุคแรกเริ่มกับอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และอาจารย์ศรีเพ็ญ จัตตุทะศรี ถือว่าได้มีโอกาสมาย้อนความหลังอีกครั้ง อนึ่ง ขอฝากข้อคิดว่า พระสงฆ์ที่จะทำหน้าที่พระธรรมทูต จะต้องรำลึกอยู่เสมอว่า ตัองรักษารูปแบบประเพณีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยทำไว้ และต้องรักษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม มีความอดทน และอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน จะทำให้สามารถทำหน้าที่ของความเป็นพระธรรมทูตได้อย่างสมบูรณ์”

           สำหรับโครงการนี้ จะสิ้นสุดในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการ สอบถามได้ที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 082-326-4342

Leave a Reply