“ผู้นำทำให้เห็น” รองพ่อเมืองอุบลฯ โชว์ทักษะการพึ่งตนเองและต้นแบบการเอาชีวิตรอดในยุคโควิด-19

                  วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายภคิน ศรีวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน) ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พร้อมเยี่ยมเยือนครัวเรือน ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเรวัตร งามแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอเขื่องใน นายอุวัฒน์ ภูพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ พร้อมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนุนการดำเนินงาน

                   สำหรับตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตำบลต้นแบบสารสนเทศเพื่อการ     พัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตำบลเป้าหมายจะต้องนำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนประสานหน่วยงานและองค์กรในชุมชนให้รองรับการดำเนินงานของระบบสารสนเทศชุมชนที่พัฒนาขึ้น เพื่อบำรุงรักษาให้ระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่องและยั่งยืน รองรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                  ในการลงพื้นที่ของ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลแดงหม้อ แปลงนางมะยุรี สุแพง พื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยเจ้าของแปลงเผยว่า “รู้สึกดีใจและมีความสุขได้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยทราบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมหมู่บ้าน จนได้เข้ารับการอบรมและขุดปรับพื้นที่แปลงเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งต่อไปมีแผนจะทำเกษตรผสมผสาน ทำนาข้าวพันธ์ุพื้นบ้าน เลี้ยงปลาในนาข้าว และเชื่อว่าการขุดสระเพื่อเก็บน้ำจะทำให้สามารถมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้ต้นกล้าที่จะปลูกพืชผักและผลไม้ ต้นไม้ต่างๆ หลายชนิด รู้สึกมีความสุขที่และพอใจกับการขุดปรับพื้นที่มาก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กรมการพัฒนาชุมชน และรัฐบาล ที่นำงบประมาณมาช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องประชาชน ในยามที่กำลังประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 ในปัจจุบัน”

                  โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงทักษะในการดำรงชีตเพื่อความอยู่รอด และเป็นต้นแบบในพึ่งพาตนเองในยุคโควิด-19 โดยการทอดแหหาปลา และเก็บผักสวนครัวเพื่อประกอบอาหารให้แก่ผู้ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำแก่เจ้าของแปลงว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ ขอชื่นชมการปรับพื้นที่ ที่เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด และขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของแปลง ซึ่งท่านได้ผ่านการอบรมและได้รับความรู้ภาคทฤษฎีมาแล้ว เมื่อขุดปรับพื้นที่เสร็จแล้ว จึงต้องน้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ขอให้ท่านทำต่อไปอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต และเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อยอด อย่างต่อเนื่องด้วย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสืบไป” นายศุภศิษย์ กล่าวปิดท้าย

Leave a Reply