วัดป่าดอยแสงธรรมแม่อาย ผุดโครงการ’นักเรียนคุณธรรมดีเด่น’รุ่นที่ ๑

วัดป่าดอยแสงธรรม อ.แม่อาย ผุดโครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑ มุ่งบ่มเพาะเด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคม เคียงคู่ศีลธรรม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระพระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน บ้านห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จะเป็นวันเปิดโครงการฝึกอบรม “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ที่วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดโครงการ

พระพระครูนิรมิตวิทยากร หรือพระวิทยา กล่าวว่า อาตมาได้คิดโครงการนี้ขึ้นมามีจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียว คือ ต้องการฝึกอบรมให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นปัญญาชนของชาติเคียงคู่ศีลธรรม เพราะยิ่งนานวัน ศีลธรรมก็ยิ่งจางหายไปจากใจคนมากขึ้นทุกที จนแทบจะหาไม่มีแล้ว ส่วนจะทำได้ดีแค่ไหน ต้องคอยดูกันต่อไป เพราะการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งการเลี้ยงดูของพ่อแม่ การเอาใจใส่ของญาติพี่น้อง การคบเพื่อนฝูง การสอนของครูในโรงเรียน ถ้าเด็กมีนิสัยแห่งความดีสั่งสมมาดีแล้ว คงเอาตัวรอดได้ไม่ยาก แต่สำหรับเด็กที่ยังมีนิสัยแห่งความดีสั่งสมมายังไม่มากพอ ก็จะแปรเปลี่ยนพลิกผันไปตามสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การฝึกอบรมให้เด็ก ๆ รู้จักหนทางแห่งความดี จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่การที่จะให้นักเรียนเข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรมโดยลำพังตนเองนั้น คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้ อาตมาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างสมัครใจ โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมทุกคน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เป็นเวลา ๖ เดือนติดต่อกันในแต่ละรุ่น

พระครูนิรมิตวิทยากร กล่าวต่อว่า สำหรับในรุ่นนี้ ถือเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรก มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.๓ สมัครเข้ามาจำนวน ๒๖ โรงเรียน แต่คัดเลือกเอาแค่ ๒๐ โรงเรียน คิดเป็นนักเรียน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น เด็กหญิง ๖๓ คน เด็กชาย ๓๗ คน ระดับ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ในแต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จะต้องมอบหมายให้ครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนมาด้วยอย่างน้อย ๑ ท่าน แต่ปรากฏว่า มีครูให้ความสนใจขอสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยอีกเป็น ๑๐ คนเลยทีเดียว

“ก็ลองดูว่า โครงการนี้จะไปได้สวยไหม ถ้าสวยก็ไปต่อ รุ่นที่ ๒, ๓, ๔, ไปเรื่อย ๆ ถ้าไปได้ไม่สวยก็เลิกกันไป แต่ดูท่าทีน่าจะไปได้สวยอยู่นะ เพราะเพียงเริ่มต้น ก็มีนักเรียนสนใจมากันเป็น ๑๐๐ คนแล้ว ครูอีก ๕๐ คน แต่พระวิทยากร มีเราองค์เดียว คงเหนื่อยมาก ใครสนใจโครงการนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องสามารถขยายผลต่อไปได้ทั่วประเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมฯ กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน http://www.doisaengdham.org/

Leave a Reply