การบรรยายพิเศษ “ทบาทของพระปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ” โดย พระพรหมบัณฑิต

วันที่ 10 ก.ค. 65 เมื่อวานนี้ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี โดยช่วงหนึ่ง พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ของคณะสงฆ์, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ได้การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของพระปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ “ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 9 กรกฎาคม 2565  ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ที่สามารถติดตามรับชมและฟังได้ตามลิงค์ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้

 

Leave a Reply