“ม.สงฆ์ มมร”จัดมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกขภัยโควิด-19

วันที่ 27 เมษายน 2563 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เดินทางมารับสิ่งของยังชีพ 300 ราย ต่างน้อมสำนึกในพระเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงห่วงใยประชาชน ในยามที่ยากลำบาก และกล่าวขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชประทานถุงยังชีพและอุปกรณ์อนามัย แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐและเอกชนจะดำเนินการมอบสิ่งของบริจาค ที่บริเวณอาคารธรรมสถาน ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการร่วมสมทบ “ทุนบรรเทาโควิด-19” สามารถบริจาคได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุนบรรเทาโควิด-19” ในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ นั้น บริจาคได้ที่ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี โทรศัพท์ 081-808-6148

Leave a Reply