เช็ครายชื่อ!! ครบทุกตำแหน่ง : มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 55 รูป

วันที่ 1 ธันวาคม 2566  วานนี้มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการทั่วประเทศทั้งฝ่ายมหานิกายและคณะธรรมยุตรวม 55 รูป มีรายละเอียดดังนี้..

แต่งตั้งให้พระสังฆาธิการรองเจ้าอาวาส -รักษาการ -ที่ปรึกษา จำนวน 6 ตำแหน่ง (มหานิกาย)

1.พระมหาเมืองอินทร์ อาภากโร อายุ 69 พรรษา 48 วิทยฐานะ ป.ธ.7,พม.,พธ.บ.,วัดอนงคาคาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม วรวิหาร ให้ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม วรวิหาร”

2.พระศรีรัตนวิมล (วีรภัทร รตนปญฺโญ) อายุ 47 พรรษา 27 วิทยฐานะ ป.ธ.9,พธ.บ.,พธ.ม.,พธ.ด.,วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธ์วงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม”

3.พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น สุนนฺโท) อายุ 80 พรรษา 41 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,วัดกลางราชครูธาราม ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออ่างทอง”

4.พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ) อายุ 75 พรรษา 55 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร”

5.พระราชธรรมคณี (นารถ ลวณรกฺโข) อายุ 86 พรรษา 66 วิทยฐานะ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5”

6.พระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล) อายุ 89 พรรษา 70 วิทยฐานะ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5”

แต่งตั้งให้พระสังฆาธิการรักษาการเจ้าคณะจังหวัด -รองเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 4 ตำแหน่ง (ธรรมยุต)

1.พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร ถาวโร) วัดเขาดิน ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เป็น “ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุต)”

2.พระครูสุธีจริยวัตร์ (สาคร ชิตงฺกโร) วัดศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็น “รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)”

3.พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน คุเณสโก) วัดบูรณพาโคกเครือ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็น “รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)”

4.พระครูธีรปัญญาภรณ์ (ธีรเดช เปมลีโล) วัดแสนสำราญ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น (รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)”

แต่งตั้ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 23 รูป  (ธรรมยุต)

1.พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล อายุ 53 พรรษา 32 วิทยฐานะ ป.ธ. 8 วัดโสนัสวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร พระอารามหลวงฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

2.พระครูปลัดเจติยวัฒน์ (ณรงค์พจน์ จิตฺตกโร)อายุ 57 พรรษา 35 วิทยฐานะ ป.ธ.4,น.ธ.เอก วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ พระอารามหลวง ฝ่ายการปกครอง

3.พระมหาธนัสนันท์ วฑฺฒนวํโส อายุ 40 พรรษา 20 วิทยฐานะ ป.ธ.4,น.ธ.เอก,บธ.บ. วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ พระอารามหลวง ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์

4.พระครูปลัดประพันธ์ สุรกโร อายุ 45 พรรษา 24 วิทยฐานะ ประโยค 1 -2 ,น.ธ.เอก,ศน.บ.,ศษ,ม. วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม ฝ่าย ศึกษาสงเคราะห์

5.พระครูวินัยธร นันทณัฎฐ์ วิสุทฺโธ อายุ 41 พรรษา 19 วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก วัดราชาธิวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส พระอารามหลวง ฝ่ายการเผยแผ่

6.พระมหามงคล โกวิโท อายุ 41 พรรษา 19 วิทยฐานะ ป.ธ.4,น.ธ.เอก วัดราชาธิวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส พระอารามหลวง ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

7.พระครูปลัด ณัฐวุฒิ วิสุทฺธจิตฺโต อายุ 51 พรรษา 24 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ศน.บ. วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ฝ่ายสาธารณูปการ

8.พระครูปลัด ศราวุธ สุทสฺสโน อายุ 37 พรรษา 16 วิทยฐานะประโยค 1-2,น.ธ.เอก,ศศ.บ. วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ พระอารามหลวง ฝ่ายศาสนศึกษา

9.พระครูวินัยธร สุธมฺโม อายุ 48 พรรษา 15 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ศน.บ., วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ พระอารามหลวง ฝ่าย สาธารณูปการ

10.พระครูปลัดมนูญ ชยธมฺโม อายุ 48 พรรษา 15 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ศน.บ.,วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ พระอารามหลวง ฝ่ายปกครอง

11.พระมหายงยุทธ วรยุทฺโธ อายุ 33 พรรษา 13 วิทยฐานะ ป.ธ.3,น.ธ.เอก,พธ.ม.,วัดชูจิตธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ฝ่ายการศาสนศึกษา

12.พระปัญญา อุตฺตมปญฺโญ อายุ 51 พรรษา 25 วิทยฐาะ น.ธ.เอก วัดนาควัชรโสภณ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

13.พระมหาพิเชษฐ โกวิโท อายุ 39 พรรษา 13 วิทยฐานะ ป.ธ.7 ,วัดเพชรวราราม ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ฝ่ายการศาสนศึกษา

14.พระครูวินัยธรญาณภัทร อติภทฺโท อายุ 49 พรรษา 29 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,วัดเพชรวราราม ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ฝ่ายการเผยแผ่

15.พระปลัดปัญญา ฉินฺนนาลโย อายุ 67 พรรษา 18 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

16.พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ อายุ 33 พรรษา 14 วิทยฐานะ ป.ธ.7,ศน.บ.,ศน.ม.,วัดศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์

17.พระครูสิริเจติยาภิบาล (สมชัย ญาณวีโร) อายุ 55 พรรษา 32 วิทยฐานะ ประโยค 1-2,น.ธ.เอก,พธ.บ.,ศษ.ม. วัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม พระอารามหลวง ฝ่ายการปกครอง

18.พระครูวินัยธร เอกชัย เขมสิริ อายุ 35 พรรษา 16 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ศน.บ.,ศษ.ม., วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา พระอารามหลวง ฝ่ายศาสนศึกษา

19 พระครูพิเศษสรวุฒิ (สุธีโชติ สุทฺธมานโส) อายุ 32 พรรษา 13 วิทยฐานะ ประโยค 1-2,น.ธ.เอก,ศน.บ. วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา พระอารามหลวง ฝ่ายสาธาณะสงเคราะห์

20.พระครูใบฏีกา จิรพงศ์ อุตฺตโม อายุ 34 พรรษา 10 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง ฝ่ายการปกครอง

21.พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ (ศักดา จิตฺตหฎฺโฐ) อายุ 61 พรรษา 41 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ,วัดเสน่หา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสน่หา พระอารามหลวง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

22.พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต อายุ 34 พรรษา 14 วิทยฐานะ ป.ธ.6,น.ธ.เอก,ศน.บ.,ร.ม.,วัดพระมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ พระอารามหลวง ฝ่ายการศาสนศึกษา

23.พระครูสมุห์ คำนึง ขนฺติโก อายุ 63 พรรษา 12 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดพระมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ พระอารามหลวง ฝ่ายสาธารณูปการ

แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 22 รูป (มหานิกาย)

1.พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. (นงค์ สุมงฺคโล) อายุ 48 พรรษา 27 วิทยฐานะ ป.ธ.9,ศศ.ม.,ปร.ด. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่

2.พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ อายุ 36 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,วท.บ.,บธ.ม.,พธ.ด.,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็น ผู้ช่วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายปกครอง

3.พระมหาพร้อมพงศ์ ปภสฺสรจิตฺโต อายุ 35 พรรษา 15 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,วท.บ.,พช.ม. วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวงชั้นตรี ในหน้าที่เผยแผ่

4.พระเกรียงไกร โฆสโก อายุ 45 พรรษา 24 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ประโยค 1-2 ,พธ.บ.วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวงชั้นตรี ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

5.พระมหาอดิศร ชินธมฺมสิริ อายุ 30 พรรษา 10 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.5 วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

6.พระมหาทองวัน จนฺทูปโม อายุ 56 พรรษา 35 วิทยฐานะ ป.ธ.8 วัดนางรอง วรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางรอง วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

7.พระครูอรุณภาวนาวิเทศ วิ.(ภัทรพล ธมฺมสุนฺทโร) อายุ 39 พรรษา 19 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,พธ.บ. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่

8.พระมหาสุบิน สกฺบปุตติโย อายุ 32 พรรษา 10 วิทยฐานะ ป.ธ.8 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่

9.พระสมุห์ ประครอง สุปติฎฺฐิโต อายุ 48 พรรษา 21 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.3 ,พธ.บ.,ศน.บ.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

10.พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร อายุ 50 พรรษา 30 วิทยฐานะ ป.ธ.9,พธ.บ.,กศ.ม. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

11.พระมหาศักดิ์ดา สุญาโณ อายุ 50 พรรษา 28 วิทยฐานะ ป.ธ.7,พธ.บ.,กศ.ม.,วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

12.พระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ อายุ 43 พรรษา 20 วิทยฐานะ ป.ธ.8,วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการเผยแผ่

13.พระครูประสิทธิสรการ (ปิยะ ฐิติปิโย) อายุ 39 พรรษา 18 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ.วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์

14.พระมหากฤษณะ กิตฺติปญฺโญ อายุ 37 พรรษา 17 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ.,วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

15.พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ (กฤษณัฐ สิทธิญาโณ) อายุ 36 พรรษา 15 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ,ป.ธ.4,ปร.ด.,วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

16.พระครูปลัด สุนทรกมล  มณีโชโต อายุ 46 พรรษา 25 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 ,บธ.บ.,วัดราชบุรณราชวรวิหาร แขวงวังบูรณพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิด ราชวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่าย การศึกษาสงเคราะห์

17.พระมหาอานนท์ อานนฺท อายุ 41 พรรษา 21 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.ม.วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายปกครอง

18.พระมหาณัฐภัทร ฐิตวชิรเมธี อายุ 53 พรรษา 32 วิทยฐานะ ป.ธ.7,พธ.บ.7,พธ.ม.,วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา

19.พระครูพิมลสรกิจ (ปั๋นแก้ว ธมฺมวิตกฺโฎ)อายุ 57 พรรษา 37 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป,ธ.3,พธ.บ.,วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

20.พระครูปลัด บุญฤทธิ์  ฐิตเมโธ อายุ 29 พรรษา 10 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ม.,พธ.ม.,วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

21.พระมหากุศล กุสลภทฺโท อายุ 53 พรรษา 30 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม., วัดท่าประดู่ พระอารามหลวง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าประดู่ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่

22.พระมหาสุเมท สิริปญฺโญ อายุ 45 พรรษา 26 วิทยฐานะ ป.ธ,8,ป.บส,วัดท่าประดู่ พระอารามหลวง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าประดู่ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายการศาสนศึกษา

Leave a Reply