‘พระพรหมบัณฑิต’มส.เปิดงาน’มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ’

วันที่ 15 ก.พ.2562 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานเปิดงาน”มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ประกาศปฏิญญาสืบสานอุดมการณ์วิถีพุทธ” ที่อาคาร มวก 48 พรรษามหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

 


Leave a Reply