วันสุดท้าย! ‘พระภิกษุ,แรงงานอิสระ-ฟรีแลนซ์’ เปิดขั้นตอนสมัคร ม.40 รับ 5 พันบาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 วันนี้เป็นวันสุดท้ายการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40  ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ช่วยเหลือแรงงานอิสระสัญชาติไทย ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ให้เงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ แรงงานอิสระในกลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา และกลุ่ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมส่งเงินสมทบ เพื่อให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ และจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้จนถึงภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้  สำหรับพระภิกษุต้องไม่ได้รับ  “นิตยภัต” ประจำเดือน จึงจะได้รับสิทธินี้

โดยผู้ประกันตน สามารถจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 เข้ากองทุนประกันสังคม มี 3 ราคา ซึ่งอัตราการจ่ายเงินในงวดเดือนสิงหาคม 2564-มกราคม 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) ได้มีการประกาศลด ดังนี้

– เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

– เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ

– เดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ใครสมัคร มาตรา 40 ได้บ้าง

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุ 15-65 ปี บริบูรณ์

3.ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39

4.ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

5.ผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6 และ 7

วิธีการสมัคร 7 ช่องทาง

1.เว็บไซต์ประกันสังคม

2.เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

3.Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา

5.เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

6.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

7.สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

 

ขั้นตอนสมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคมมีดังนี้

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

2.กรอกข้อมูลต่างๆ อาทิ เลขบัตรประชาชน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อาชีพ

3.เลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือกคือ 70 บาทต่อเดือน 100 บาทต่อเดือน และ 300 บาทต่อเดือน) พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

4.ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่

5.กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน”

6.ระบจะยืนยันการขึ้นทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS ทางโทรศัพท์

Leave a Reply