รพ.สงฆ์รับอนุญาตเจ้าคณะกทม. ลงพื้นที่เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคพระ-เณรวัดสารอด

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เนื่องจากโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแลรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพพระภิกษุและสามเณร จึงได้ประสานกับพระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่พระภิกษุและสามเณร ให้ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งลำใส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก และได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านการป้องกันโรค ด้านส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงเลือกวัดแบบเจาะจงวัดเพื่อ ออกกำหนดการคัดกรองสุขภาพ ในเดือนมกราคมจำนวน 7 วัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการคัดกรองในเขตนั้นๆ ในเขตราษฎร์บูรณะได้เจาะจงเลือกวัดสารอด เป็นจุดตรวจคัดกรอง โดยพระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ เจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ ได้ให้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด เลขานุการเจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ ประสานงานวัดต่างๆในเขตพื้นที่ ได้มาตรวจสุขภาพ

การดำเนินการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เห็นความพร้อมเพรียงของแพทย์ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสงฆ์ ที่มีจิตอาสาเสียสละ ทำหน้าที่อุปัฏฐากในฐานะอุบาสกอุบาสิกา นึกถึงเหตุการณ์สมัยครั้งพุทธกาลอุบาสิกาเดินเที่ยวไปวัดต่างๆ เพื่อถามว่า มีพระภิกษุในวัดอาพาธไหม หากทราบว่ามี ก็ขอปวารณาเพื่อการรักษาพยาบาล

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่วัด เพื่อคัดกรองสุขภาพพระภิกษุและสามเณร อานิสงส์ถึงบุคลากร เจ้าหน้าที่ในวัด ช่าง กรรมกร ในวัดด้วย ได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่ในวัด ช่าง กรรมกร บางรูป บางท่าน ไม่เคยมีโอกาสตรวจสุขภาพ วันนี้จึงเป็นโอกาสได้มาตรวจสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพราะทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือโรงพยาบาลสงฆ์ลงพื้นที่ถึงในวัด

Leave a Reply