แกนนำสงฆ์กาฬสินธุ์เผยที่ประชุมยื่นข้อเสนอ 5  ข้อ หลังเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ไม่อนุมัติให้ลาออกยกจังหวัด ซัด “อย่าหลบฉาก”

     วันที่ 26  ม.ค. 65  เฟชบุ๊คชื่อว่า “Sophonthamudom” หรือ  พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ จ.กาฬสินธุ์ แกนนำคณะสงฆ์กาฬสินธุ์สายธรรมยุต ที่คัดค้านมติมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ หรือ พระครูเล็ก เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รูปใหม่ ได้โพสต์ว่า

“เราจะยึดหลักการและเหตุผล บนพื้นฐานของความชอบธรรม”

 พระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถระสมาคมได้เดินทางมาพบปะคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาในการพบปะอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ใช้เวลาเกือบ ๆ 3ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปอันใดเลยเนื่องจากพระพรหมวชิรากรท่านแจ้งว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบหรือตัดสินใจอะไรได้

พระญาณรักขิต รองจจ.กาฬสินธุ์(ธ) ได้มีหนังสื่อเชิญพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 มกราคม 2565 เพื่อสรุปแนวทางในสถานการณ์ไม่ปกติของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)

พระญาณรักขิต ได้แจ้งให้พระสังฆาธิการที่ได้ยื่นใบลาออกทุกรูปได้ทราบว่า พระเทพดิลก จภ.9 (ธ) ได้ลงนามในคำสั่งไม่อนุมัติในการลาออกและมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติ

 พระครูสิทธิวราคม จอ.สหัสขันธ์(ธ) ได้ชี้แจงในที่ประชุมในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานของเจ้าคณะภาค9(ธ) มีหน้าที่ในการประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยขอให้พระสังฆาธิการทุกรูปที่ลาออกกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)

 คณะทำงานจภ.9(ธ) ที่ได้รับแต่งตั้งปนะกอบด้วย

1.พระครูสุธีวรสาร ดร. จอ.หนองกุงศรี(ธ)

2.พระครูสิทธิวราคม ดร. จอ.สหัสขันธ์(ธ)

3.พระครูกมลธรรมรังสี จอ.นาคู (ธ)

พระญาณรักขิต รองจจ.กาฬสินธุ์(ธ) แจ้งเพื่อทราบว่าได้จัดทำบัญชีพระสงฆ์ที่จะไปอบรมพระกรรมวาจาจารย์เพื่อที่จะสอบพระอุปัชฌาย์ในปีถัดไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในความเป็นจริงจะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดเท่านั้น

พระครูจิตฺตสังวรคุณ จอ.นามน(ธ) ได้ซักถามข้อสงสัยว่า การที่รองจจ.เป็นผู้ดำเนินการนั้นไม่ผิดระเบียบปฏิบัติของการคณะสงฆ์และผิดขั้นตอนของการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่หรือ?

พระครูสิทธิวราคม จอ.สหัสขันธ์(ธ) ในฐานะคณะทำงานและผู้ประสานงานจภ.9 (ธ)ให้คำตอบว่าเมื่อมีคำสั่งจากจภ.ซึ่งเป็นผู้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งที่สูงกว่าจจ.เมื่อมีคำสั่งจากจภ.ลงมาก็สามารถที่จะทำได้

     สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมฯ

คณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) จากหนังสือคำสั่งของจภ.9(ธ)ที่ไม่อนุมัติในการลาออกและมีหนังสือคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั้น   คณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ได้ยื่นขัอเสนอดังนี้

1.จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจจ.กาฬสินธุ์(ธ)รูปใหม่

2.เสนอให้พระครูสุทธิญาณโสภณหรือท่านพระอาจารย์เล็กลาออก

3.แต่งตั้งรักษาการแทนจจ.กาฬสินธุ์(ธ)

4.ให้มีการประชุมรับฟังปัญหาและหาทางออกให้เกิดความชอบธรรม โดยจภ.9(ธ) พระเทพดิลก มารับฟังและตอบข้อสงสัยด้วยตัวเองไม่ให้ส่งตัวแทน

5.หากข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ ไม่ได้รับการตอบรับหรือพิจารณาคณะพระสังฆาธิการทุกรูปก็จะยื่นหนังสือลาออกเป็นครั้งที่ 2

   #ปัญหามีไว้แก้อย่ามัวแต่หลบฉากกันอยู่เลยขอรับ

Leave a Reply