รองอธิการบดี’มจร’บรรยาย ‘ธรรมปฎิบัติของผู้บริหารพันธุ์ A’กรมบังคับคดี

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน ประธาน คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมปฎิบัติของผู้บริหารพันธุ์ A ( Accountability )” แก่ผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( KPI )และระบบการบริหารจัดการความรู้ ( KM ) ณ ห้องประชุม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มีนางอรัญญา ทองนำ้ตะโก รองอธิบดี และรักษาการอธิบดี กรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดการประชุม น.ส.สายรุ้ง มารมณ์ และนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี ร่วมฟังบรรยาย โดยมี ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล และ อ.นงลักษณ์ ไชยเสโน ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการต่อในภาคบ่าย และวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Leave a Reply