11ล้าน!ยอดบริจาคชำระหนี้สงฆ์ อุทิศพระครูประโชติรัตนานุรักษ์

วันที่ 2 ม.ค.2562 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ประชุมร่วมกับพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการวัดรัตนานุภาพ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการเรื่องการชำระหนี้สินการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวัดรัตนานุภาพ หมู่ 2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งมรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้มีการเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุไหงปาดี และได้ปิดรับบริจาคไปเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2562

โดยสรุปยอดเงินบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,245,265.94 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) สรุปหนี้สินของวัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 900,000 บาท โดยขอให้เจ้าหนี้ทุกรายนำหลักฐานการกู้ยืมมาแสดง ก่อนที่จะมีการชำระหนี้ในวันที่ 6 ก.พ.นี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินโดยการใช้จ่ายเงินทุกครั้งต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว

เบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณท้ายวัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยทหารที่จะมาตั้งฐานดูแลความปลอดภัยให้วัดและราษฎรในพื้นที่ ตั้งกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากจนในหมู่บ้าน หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ให้คณะกรรมการประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน

Cr.เพจ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า

Leave a Reply