สุดดีใจ!ศิลปินลาวฮับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน

สุดดีใจ!ศิลปินลาวฮับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน ขณะเดียวกันศูนย์อาเซียนศึกษา มจร คัดเลือกบุคคลต้นแบบมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน

วันที่ 6 ม.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศิลปินชื่อดังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการโครงการให้เข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน ในโครงการ ASEAN Cultural Day ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี MCU-ASEAN Student Networks และภาคีเครือข่าย โดยมีคนบันเทิงของ สปป.ลาว เข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยกัน 2 คน คือ

นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิริ นางสาวลาวปี 2011 ปัจจุบันเป็นนักแสดง นางแบบ จบการศึกษาจากมหาลัยแห่งชาติและเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศลาว ตอนนี้กำลังมีผลงงานการแสดงที่ประเทศไทย และนายอินปัน บริหาร นักร้องวง overdance เจ้าของผลงานเพลง Mr หีนส้ม เป็นพิธีกร นักแสดงของประเทศลาว และดำรงตำแหน่งเป็นทูตวัฒธนธรรมของประเทศลาวด้วย

จากผลงานของศิลปินทั้งสอง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทั้งสองเป็นพุทธศาสนิกชน ดำรงตนอยู่ศีลธรรมอันดีงาม และ มีผลงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยเหลือสาธารณกุศลอยู่เสมอ ในการนี้ ศิลปินทั้งสองท่านจะได้ร่วมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร คัดเลือกบุคคลต้นแบบ

ทั้งนี้ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งประเทศไทย, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มูลนิธิรามัญรักษ์ MCU-ASEAN Student Networks และภาคีเครือข่าย จัดงาน ASEAN Cultural Day ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยมอบรางวัลให้แด่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 36 รูป/คน อาทิ

 

พระเถรานุเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยุวสงฆ์ นักวิชาการ นักวิจัย นักกิจกรรม ผู้แทนสมาคมตลอดทั้งสื่อสารมวลชนและศิลปินดาราจากประเทศอาเซียน ได้แก่ พระมงคลรัตโนภาส, ดร. พระครูปริยัตยานุกูล, พระครูวินัยธรวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ,พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ, พระมหานันทชัย นนฺทชโย, พระวรเชษฐ์ สุรเตโช,พระภูมรินทร์ อภิปญฺโญ, พระมหาวิสันต์ เขมสจฺจวาที, พระมหาบุญมั่น อคฺคจิตฺโต,พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก,ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์, คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์, ดร. สุนันทนา นิยะประภา , ดร. ณิชกร สิริคง,นางสาวธันยาอัณณ์ ตันฑเสถียร, นางสาวกัลยากร พาณิชย์วรพันธ์, ผศ.ฟ้อน เปรมพันธ์, พล.ต.ท.ดร.ชนะเทพ สวนแก้ว, นายคมสรร จับจุ, นายชาญณรงค์ อดุมสุขดำริ, นางกุลวีณ์ ผิวนวลผ่อง,มูลนิธิรามัญรักษ์, นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิริ และนายอินปัน บริหาร ศิลปินและพิธีกรชื่อดังจาก สปป.ลาว เป็นต้น

 

อนึ่ง รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 นี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา เนื่องในวาระที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้คัดเลือกและตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกย่องและเชิดชูบุคคลต้นแบบหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียนในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียนได้อย่างดี อีกทั้งกระตุ้นให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักและเหตุคุณค่าของการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คน แผ่นดินและวัฒนธรรม ดังคำขวัญอาเซียนที่ตั้งไว้คือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

ในการนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ASEAN Cultural Day ร่วมขบวนพาเหรด Hug ASEAN ชมการแสดง แสง สีแสงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน จากทีมงานอลังการโชว์ และเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาและภาคีเครือข่าย ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2562 นี้ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย

Cr: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply