วัดหลวงพ่อโสธรทำเก๋!! ผุดโครงการ  “วัดโสธรฯ มีรัก ปลูกผักให้ญาติโยม”

วันที่ 10 ส.ค. 2566   นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยว่า จังหวัดฉะเชิงเทราได้นำหลัก “บวร” (บ้าน วัด ราชการ) เป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ได้เมตตาขับเคลื่อนโครงการ “วัดโสธรฯ มีรัก ปลูกผักให้ญาติโยม” และ “อถล. รักษ์โลก รักษ์วัดโสธรฯ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อวานนี้ (9 ส.ค.66 ) ตนพร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว ในบริเวณพื้นที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นจำนวนมาก

นายขจรเกียรติ ฯ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะ “นายกรัฐมนตรีของจังหวัด” ต้องเป็นผู้นำในการลุกขึ้นมา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ปลุก Passion พี่น้องข้าราชการให้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะ Change for Good ร่วมกันขับเคลื่อนงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้นำหลัก “บวร” (บ้าน วัด ราชการ) มาบูรณาการการทำงานร่วมกับวัดโสธรวราราม วรวิหาร ขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างราชการ วัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาเถรสมาคม โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาต่อยอดขับเคลื่อนโครงการ วัดโสธรฯ มีรัก ปลูกผักให้ญาติโยม” และ “อถล. รักษ์โลก รักษ์วัดโสธรฯ”  โดยใช้พื้นที่บริเวณวัด ซึ่งได้อุทิศให้ใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ญาติโยม ตลอดจนคนงาน และผู้มาทำบุญ ก่อให้การแบ่งปัน การเกื้อกูลกัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการปลูกผักสวนครัวในครอบครัวและชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการทำจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดย “อถล.” หรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

“วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาแต่โบราณ ในอดีตเวลาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหรือเจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งแรกที่ต้องคิดถึงก็คือ วัดและพระสงฆ์ ซึ่งเป็นทั้ง ครู คลัง ช่าง หมอ ประจำชุมชน ซึ่งวัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ คนทั่วไปจะเรียกว่า วัดหลวงพ่อโสธร เป็นวัดที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนาน ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจึงทำให้มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาที่วัดในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าอาวาส จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา รวมทั้งเป็นตัวอย่างสำหรับวัดและชุมชนอื่น ๆ ในการดำเนินการบูรณาการร่วมกับชุมชนในการรักษาความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบของวัดและชุมชน ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราจะนำเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป” นายขจรเกียรติฯ กล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวในช่วงท้ายว่า การหลอมรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครัวเรือน ชุมชน สังคม รวมทั้งการมีวัดซึ่งเป็นภาคศาสนาเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานนั้น จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมมีความช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกันและกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการบูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” นำไปสู่การที่พี่น้องประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Leave a Reply