มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ ประมุขสงฆ์รามัญ – กัมพูชา รวมทั้ง  “อั้ม อธิชาติ และเอ ไชยา มิตรชัย”

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2564   เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวันที่สอง และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ซึ่งวันนี้มี พระวัณณะเถระ ประมุขสงฆ์จากรามัญนิกาย,สมเด็จพระสังฆราช จากประเทศกัมพูชา,นายกสมาคมพุทธศาสนาจากประเทศนอเวย์ ,พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ดร.อุทิส  ศิริวรรณ,พ.อ.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ และพระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง ประเทศกัมพูชา  รวมทั้ง คุณอั้ม หรือ นาย อธิชาติ ชุมนานนท์ นักแสดง ผู้จัดรายการโทรทัศน์ ผู้จัดละคร ที่ได้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคุณเสมา สมบูรณ์ หรือ เอ ไชยา มิตรชัย ดารานักแสดง และพิธีกรรายการโทรทัศน์ ที่ได้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านพระพุทธศาสนา ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564  ในวันนี้ด้วย

ปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และยังมอบเข็มเกียรติคุณแก่ พระเถระ คฤหัสถ์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 114  รูป/คน ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฎแผ่ไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

Leave a Reply