คณะสงฆ์จังหวัดอุบลจัดกิจกรรมเทศน์แหล่ทำนองอีสาน จากหนังสือ “ทศชาติ :ฉบับญาณวชิระ” เฉลิมพระเกียรติฯ สัญจร ๑๒ วัด

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ วานนี้ ณ วัดทุ่งศรีเจริญ บ้านคำหมากอ่อน ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้จัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวไปแล้วที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายเผยแผ่) ได้ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี นำหนังสือทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ ดังกล่าวไปขยายผล จัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยนำเนื้อหาและหลักธรรมจากหนังสือฉบับดังกล่าว มาปริวรรตเป็นสำนวนเทศน์แหล่ทำนองอีสาน  ครบทั้ง ๑๐ ชาติ จัดกิจกรรมเทศน์แหล่นำนองอีสานให้ประชาชนได้รับฟังไปตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงเนื้อหาและหลักธรรมได้โดยง่ายตามวัฒนธรรมของตน

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ จนพสกนิกรทั้งภายในและต่างประเทศ ได้ถวายการยกย่องพระองค์ว่า “พระแม่ของแผ่นดิน”

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ เป็นปีมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ซึ่งถือว่าเป็นมหามงคลยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ รัฐบาลได้จัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบให้หน่วยงานราชการ บุคคลสำคัญ ห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวก

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างหาที่สุดมิได้ คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายเผยแผ่) วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอจึงได้จัดทำโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้น  โดยจัดกิจกรรม  เทศน์ทศชาติทำนองอีสาน เพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำเอาหลักธรรมในวรรณกรรม  ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในทศชาตินั้น มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตน และดำเนินการให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับรัฐบาลที่ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธาน  มหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ” ด้วยการนำหนังสือทศชาติชาดกฉบับดังกล่าว    มาเรียบเรียงแสดงเป็นบทเทศน์แหล่ทำนองอีสาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึง เนื้อหาชาดกและหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในชาดกนั้นได้โดยง่าย แล้วน้อมนำหลักธรรมนั้น   ไปปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน   เป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และจรรโลงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการเทศน์แหล่ทำนองอีสาน  ให้อนุชนรุ่นหลังได้รักษา สืบทอด และต่อยอดให้ยืนยาวตลอดไป โดยจะมีการจัดโครงการไปตามอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๒ วัด ประกอบด้วย

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เรื่อง สุวรรณสามชาดก (เมตตาบารมี) มีพระศรีวิสุทธิมุนี เป็นเจ้าอาวาส มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก และพระอาจารย์ทวีศักดิ์ ฐิตธมฺโม เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วัดทุ่งศรีเจริญ บ้านคำหมากอ่อน ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เรื่อง มหาชนกชาดก (วิริยบารมี) มีพระครูวีระวงศ์บรรหาร เป็นเจ้าอาวาส  มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก และพระอาจารย์ญาณวัฒน์ อิสฺสรญาโณ เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ วัดโนนศิลาราม ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เรื่อง วิธูรชาดก (สัจจะบารมี) มีพระครูปริยัติคณานุกิจ เป็นเจ้าอาวาส มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก และพระปลัดปรียาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน  เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ วัดท่าช้างน้อย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เรื่อง เตมีย์ชาดก (เนกขัมมบารมี) พระครูกิตติปุญญากร เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาส  มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก และพระอาจารย์ญาณวัฒน์ อิสฺสรญาโณ เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ วัดวารีอุดม ต.โพธิ์ศรี   อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เรื่อง เนมิราชซาดก (อธิฐานบารมี) มีพระครูสังฆรักษ์มนตรี คมฺภีรปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาส  มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ วัดธาตุทองหลวง ต.ท่โพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เรื่อง สุวรรณสามชาดก (เมตตาบารมี) ยุทธนา กิตฺติธโร เป็นเจ้าอาวาส มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕  วัดจันทร์ทุมมาวาส ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เรื่อง จันทกุมาร (ขันติบารมี) มีพระครูสันติสุนทโรบล เป็นเจ้าอาวาส มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก ๒. พระปลัดปรียาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน เป็นองค์แสดงธรรม

 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ วัดบูรพา ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เรื่อง วิธูรชาดก (สัจจบารมี) พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส พระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก และพระอธิการสีนวล ปียสีโล เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕  วัดพระโต ต.ปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เรื่อง มโหสถชาดก (ปัญญาบารมี) มีพระครูวีรวรานุกูล เป็นเจ้าอาวาส พระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก ๒. พระอาจารย์ญาณวัฒน์ อิสฺสรญาโณ เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วัดโพนงาม ต.โนนกาเร็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เรื่อง ภูริทัตชาดก (ศีลบารมี) พระครูโสภณพัฒนวิสิฐ เป็นเจ้าอาวาส มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ วัดป่าศรีมงคล ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เรื่อง เวสสันดรชาดก (ทานบารมี) พระวิโรจน์รัตโนบล  เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง เป็นผู้ดำเนินการ มีพระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก และ พระปลัดปรียาวัฒน์ ปญฺญาวทฺฒโน  เป็นองค์แสดงธรรม

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ วัดโคกชำแระ ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เรื่อง นารทชาดก (อุเบกขาบารมี)พระครูไพศาลธรรมประสุต เป็นเจ้าอาวาส  พระมหาไกรศรี ธมฺมโฆสโก  และพระอาจารย์ญาณวัฒน์ อิสฺสรญาโณ เป็นองค์แสดงธรรม

ซึ่งตลอดกิจกรรมจะมีการ Live สด ผ่านเพจ “ทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ” และเพจ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี

Leave a Reply