“สมเด็จธีร์” มอบปริญญาบัตรเป็นวันที่ 2 แก่ “มหาจุฬาฯ”

วันที่ 12 ธ.ค. 64   เวลา 13.00 น. ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาเป็นประธานมอบปริญญาบัตร แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ

โดยปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับรวมทั้งสิ้น 2,058 รูป/คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงออกมาตรการเข้ม สำหรับผู้เข้ารับปริญญาบัตร โดยจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มและตรวจ ATK โดยจะต้องมีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง

วันนี้เป็นวันที่สอง สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ แด่พระเถระ -คฤหัสถ์ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 114 คน  โดยแบ่งเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 54 รูป/คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 รูป/คน และเข็มเกียรติคุณ จำนวน 54 รูป/คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจำนวน 668 รูป/คน ระดับดุษฎีบัณฑิต 320 รูป/คน

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปัจจุบันมีนิสิตทั้งสิ้น 20,368 รูป/คน โดยแบ่งเป็นบรรพชิต จำนวน 10,472 รูป/คน คฤหัสถ์จำนวน 9,896 รูป/คน นานาชาติ 1,200 กว่ารูป/คน กว่า 20 ประเทศ

Leave a Reply