“สันติศึกษา มจร” จัด “ตรวจโควิดได้ข้าวสารใหม่” จากโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 วัดใหม่ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ทีมแพทย์พยาบาล และทีมจิตอาสาโรงพยาบาลรามา วัดใหม่ และชุมชนวัดใหม่ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ตรวจโควิดได้ข้าวสาร” อันเป็นกิจกรรมเชิงรุกตรวจสวอปเพื่อหาเชื้อโควิด (Swab) พร้อมกันนี้ ทางวัดได้เตรียมข้าวสาร ใหม่จากโครงการโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดลมาแจกให้ชุมชน 500 ชุด 1,500 กิโลกรัม และมีบริษัทสมุนไพรปัญจศรีร่วมมอบของใช้ในครัวเรือน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้พานิสิตของหลักสูตรจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบริการชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ นอกจากจะตรวจสวอป เพื่อหาเชื้อโควิดแล้ว ยังได้นำข้าวสารใหม่จากโครงการโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล จำนวน 1,500 กิโลกรัม มาแจกแก่ผู้ที่มาตรวจหาเชื้อด้วย เพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบวัดลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน

พระมหาหรรษา ได้กล่าวเสริมว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตจากชุมชนชนบท ที่ทิ้งถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินในเมืองใหญ่ แต่เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด หลายคนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชนบท จึงประสบความอยากลำบากในการดำเนินชีวิต หลักสูตรจึงได้นำข้าวสารอินทรีย์มาช่วยแบ่งปัน และกำลังดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองในระยะยาวได้

Leave a Reply