พระแนะใช้’3ส’กายฟิต จิตดี มีปัญญาป้องโรคด้วยแพทย์แผนไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ. ปทุมธานี พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “กายฟิต จิตดี มีปัญญา ด้วยเทคนิค 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) สำหรับวัยเรียน” ในการประชุมชี้แจงนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

พระมหาสมพงษ์ ได้ให้คำแนะคือ 1) Prevention& Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ )
2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ) เพื่อขับเคลื่อนทุกหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0

Leave a Reply