‘ศ.วิชา มหาคุณ’ย้ำพระสงฆ์ต้องไม่ทนต่อการทุจริตคดโกง


‘ศ.วิชา มหาคุณ’เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด รุ่นที่ 1 หวังกลไกขับเคลื่อนกระตุ้นเตือนผู้นำชุมชนและสังคมตระหนักรู้ถึงมะเร็งร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น ย้ำพระสงฆ์ต้องไม่ทนต่อการทุจริตคดโกง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังกันจัดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด รุ่นที่ 1 จำนวน 120 รูป จาก 50 หมู่บ้านช่อสะอาดนำร่องที่ครอบคลุม 50 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่าง 20-24 ธันวาคม 2561

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด รุ่นที่ 1 พร้อมกล่าวว่า พระสงฆ์ต้องไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม อีกทั้งไม่ควรคิดว่าการต่อต้านการโกงเป็นหน้าที่ของฆราวาส พระสงฆ์ในฐานะบุคคลที่ได้รับความยอมรับจากสังคมควรมีบทบาทในการกระตุ้นเตือนผู้นำชุมชนและสังคมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงมะเร็งร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น

 

“การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดนั้น พระสงฆ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดมีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ห่วงคือ ทำอย่างอย่างไรจึงจะขยายฐานคำว่า ‘สุจริต’ ให้สอดรับกับวิถีพฤติกรรมการโกง โดยกระตุ้นให้เกิดการเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการของกิจกรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม” ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าว

ขณะที่พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร ในฐานะผู้ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาด กล่าวว่า หมู่บ้านช่อสะอาดเป็นโครงการที่ต่อยอดจากหมู่บ้านศีล 5 ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมหาเถรสมาคม คณะกรรมการจึงได้คัดเลือกหมู่บ้านช่อสะอาดมาพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านช่อสะอาด

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด นำโดย ศ.วิชา มหาคุณ ได้ลงไปตรวจเยี่ยม และประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด แล้วพบว่า วัดหรือพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ยังต้องการความเข้าใจ และต้องการทักษะอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้การขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบ้านและโรงเรียน” พระมหาหรรษา กล่าวและเชื่อมั่นว่า

 

เมื่อพระสงฆ์ช่อสะอาดได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งองค์ความรู้และทักษะอย่างครอบคลุมและรอบด้านแล้ว จะทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ทั้งกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด อันจะส่งผลความสะอาดของชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป

Leave a Reply