สำนักนายก ฯ ระบุ จศป.ถือเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นใดของรัฐซึ่งเป็นราชการ

วันทีี 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.พระธรรมวชิรเมธี เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ณ วัดหงส์รัตนาราม มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พระธรรมราชานุวัตร พระเทพเวที ในฐานะรองประธานคณะทำงานและคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ,นายสุรพล ทิพย์เสนา ผู้แทนสำนักงานกฤษฎีกา,นายสิปป์บวร แก้วงาม,ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง,ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง,ผู้แทนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ,ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ,ผู้แทนกระทรวงการคลังและผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ประชุมได้ร่วมกันกลั่นกรองพิจารณาประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเครื่องแบบ จศป.,บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ จศป.,หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าที่ จศป.,และเรื่องอื่นๆ

 

พระเทพเวที ในฐานะรองประธานคณะทำงานเปิดเผยว่า “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแจ้งว่า…สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0106/2403 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 แจ้งว่า..ส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม(สศป.)อยู่ในความหมายว่าเป็น..หน่วยงานอื่นใดของรัฐซึ่งเป็นราชการตามคำนิยามข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ พ.ศ. 2544 ดังนั้นส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรมจึงมีสิทธินำเครื่องหมายครุฑพ่าห์รวมถึงการนำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ที่ทำขึ้นไปใช้ในราชการได้ตามกฎหมายว่าด้วยครุฑพ่าห์..”

Leave a Reply