จุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้า “สังฆราช”

วันนี้  ( 13 ก.ย.62 ) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้จุฬาราชมนตรี และคณะเฝ้า เพื่อกราบทูลแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย และกราบทูลปรึกษาเรื่องการจัดทำแนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ฯ ทรงอนุโมทนาและประทานแนวพระดำริว่าศาสนิกชนทุกศาสนาพึงปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ โดยคำนึงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย เพื่อรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยด้วยสามัคคีธรรม

       จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 65,981.70 ล้านคน นับถือศาสนาพุทธ 93.6 % และศาสนาอิสลาม 4.9%  ซึ่งมีคนมุสลิมอยู่ประมาณ 3,233,103 คน แต่ในแง่ของกายภาพปัจจุบันคนมุสลิมกำลังแพร่ขยายประชากรอย่างรวดเร็วทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั้งในประเทศไทย..

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply