โปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์ “พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม ” สู่ราชทินนาม “พระพรหมดิลก” โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนมาก่อน

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (ป.ธ.9 ) ดำรงสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ “พระพรหมดิลก “ สถิต ณ วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 17  มีนาคม พุทธศักราช 2566 ความว่า

ตามที่ พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาและได้มีพระบรมราชโองการถอดถอนสมศักดิ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นั่น บัดนี้ คดีถึงที่สุดแล้ว โดยพฤติการณ์ได้ถือว่าไม่ใช่ความผิดฉกรรจ์ หรือความผิดร้ายแรง หรือเป็นผู้ร้ายสำคัญ ประกอบกับไม่มีการกล่าวลาสิกขา และไม่มีการดำเนินการให้สละสมณเพศ ทั้งปรากฎข้อเท็จจริงว่า ยังคงดำรงตนอย่างพระภิกษุโดยตลอดระหว่างถูกจับกุมขัง จึงมีสภาวะเป็นพระภิกษุ มีสถานะเป็น พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชญัติคณะสงฆ์ พงศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาให้ พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) ดำรงสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฎว่า พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจ ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี สถิต ณ วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในราชกาลปัจจุบัน

สำหรับพระมหาเอื้อน หาสธมฺโมหรือ พระพรหมดิลก เป็น 1 ใน 3 ของพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับกรรมการมหาเถรสมาคมของไทย ที่เคยถูกกล่าวหาคดีเงินทอนวัด..

Leave a Reply