“สาธุ” กรมการศาสนา เร่งช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยและภัยหนาว

วันที่ 24 ก.พ. 66  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้รับรายงานวัดประสบอัคคีภัยและพระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยหนาวจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา พบว่า วัดที่ประสบเหตุอัคคีภัย มีจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดท่าตอน พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ วัดแพะหลวง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และวัดดอนมูล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในขณะที่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว มีจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วัดดอนศรีสะอาด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วัดต๋อมดง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วัดบำเพ็ญบุญ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และวัดหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า ในฐานะที่กรมการศาสนาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนา จึงได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา นำเครื่องสมณบริขาร จำนวน 87 ชุด พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค จำนวน 190 ชุด ถวายแด่พระภิกษุสามเณรในวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีความรุนแรงและขยายวงกว้าง ทำให้พระภิกษุสามเณรได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น พุทธศาสนิกชนและวัดไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ เนื่องจากต่างก็ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน จึงได้มอบหมายให้ กลุ่มกิจการพิเศษ กองศาสนูปถัมภ์ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารทุกช่องทาง รวมทั้งประสานข้อมูลกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเร่งดำเนินการเชิงรุกในการให้การความอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบ ตามสมควรแก่สมณภาวะ เหมาะสมตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม เป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ ถือเป็นการเกื้อกูลอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืนอยู่คู่กับสังคมไทยได้ตลอดไป

Leave a Reply