พระดีศรีสะเกษ! พัฒนาโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล-วิถีโพลวพลือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (คปศ.) มูลนิธิ พศช.และองค์กรเครือข่าย ได้พิจารณาสรรหาองค์กร บุคคล ที่อุทิศตน และทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาด้วยดีตลอด เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคคล องค์กร ทำความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม ซึ่งการดำเนินการได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีพระสงฆ์ 2 รูป ซึ่งเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ของ มจร คือ

1) พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธัมมฺหาโส) ปธ.6 ศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร พัฒนาหมู่บ้านท่าคอยนางเป็น “หมู่บ้านช่อสะอาด” สร้างศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ที่บ้านท่าคอยนาง อำเภอปรางค์กู่ จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

2) พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เจ้าอาวาสวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อการศึกษา ศาสนาและชุมชน สร้างศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล โดยใช้ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน ขับเคลื่อนในการพัฒนา จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

จะถวายรางวัลยกย่องเชิดชู ในวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน ในนามหลักสูตรหลักสันติศึกษาขอมุทิตาในรางวัลอันทรงคุณค่าในการนำธรรมลงไปทำ “สาขาพระสงฆ์นักพัฒนา” พัฒนาด้านกายภาพ พัฒนาด้านพฤติภาพ พัฒนาด้านจิตภาพ และพัฒนาด้านปัญญาภาพในชุมชนอย่างแท้จริง

Leave a Reply