ในหลวง-เจ้าคุณพระ : ทรงพระบรมราชูปถัมภ์สอบบาลีสนามหลวง

       เมื่อวานนี้  (21 ก.พ. 64 ) เพจวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและเชิญชุดเครื่องเขียนพระราชทาน ซึ่งบรรจุไปด้วยสมุดจดบันทึก ปากกาลูกลื่น ปากกาลบคำผิด หน้ากากผ้า และเจลอนามัยสำหรับล้างมือ มาถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 217รูป ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.6 ณ สนามสอบวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันเป็นสนามสอบของทุกสำนักเรียนส่วนกลาง ส่วนที่ 1 (ฝั่งพระนคร) และสำนักเรียนวัดปากน้ำ ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ทุกรูป

       วันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ10 ชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน และชุดเครื่องเขียนพระราชทาน ซึ่งบรรจุไปด้วยสมุดจดบันทึก ปากกาลูกลื่น ปากกาลบคำผิด หน้ากากผ้า และเจลอนามัยสำหรับล้างมือ มาถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.6  ณ สนามสอบวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

       คณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสําราญสมบูรณ์ด้วยพระอนามัย ขอจงทรงพระเจริญด้วยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ ขอจงทอดพระเนตรเห็นแต่กิจการอันเจริญเป็นนิตยกาล และขอพระองค์จงเสด็จสถิตยืนนานในพระราชมไหศวรรยาธิปัตย์ ปกครองรัชสีมามณฑลให้สมบูรณ์สมพระราชประสงค์จงทุกประการ เทอญ.  ขอถวายพระพร.

         ในขณะที่ สอบบาลีสนามหลวงวันแรก ชั้นประโยค ป.ธ.7 ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กับพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราบลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับท่านเจ้าคุณพระสินินาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงกอปรด้วยพระราชศรัทธา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทย ถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.7-8-9 ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 – 25​ กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าการสอบบาลีจะเสร็จสิ้น

นอกจาก จะทรงถวายความอุปถัมภ์ในด้านภัตตาหารขบฉันแล้ว เพื่อไม่ให้พระภิกษุ-สามเณรต้องเกิดปลิโพธ (ความกังวล) ในเรื่องภัตตาหาร จะได้ทำการสอบได้อย่างเต็มที่แล้ว สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยังได้ทรงถวายความอุปถัมภ์ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียน พร้อมทั้งทรงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหน่วยแพทย์หลวง ขึ้น ณ วัดสามพระยา เพื่อถวายความสะดวกไม่ให้พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบต้องเป็นกังวลในเรื่องสุขภาพ
บัดนี้ การสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.6 และประโยค ป.ธ. 7 วันแรกของพระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบในวันนี้ ความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่10 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ทรงพระราชทานกระแสความห่วงใยและทรงถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบต่างๆ ในวันนี้ ทุกรูป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันนำมาซึ่งความปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงห่วงใยต่อการพระศาสนาด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมอันถือเป็นรากแก้วแห่งพระศาสนาเช่นนี้
พระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบทุกรูป เมื่อได้ทราบถึงพระราชกระแสห่วงใยที่ทรงพระราชทานมาถึงเช่นนี้แล้ว ขอให้ทุกรูปได้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้ทุกรูปทำให้ดีที่สุด ให้สมกับที่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารพระองค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ทรงถวายกำลังใจ ทรงอุดหนุนด้วยอุปถัมภ์ ทรงอนุเคราะห์ด้วยทรงห่วงใย ต่อพวกเธอทั้งหลายในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องภัตตาหาร อุปกรณ์การสอบต่างๆ อย่างครบถ้วน ขอให้ทุกรูปพึงมนสิการระลึกเอาไว้ในใจของตนเถิดว่า จักทำการสอบให้เต็มกำลังความสามารถให้สมกับที่ทรงถวายกำลังใจ

และท้ายที่สุดนี้ ขอพระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงในวันนี้ทุกรูป ได้ตั้งกัลยาณจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ให้ทรงมีพระเกษมสําราญสมบูรณ์ด้วยพระอนามัย ขอจงทรงพระเจริญด้วยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ ขอจงทอดพระเนตรเห็นแต่กิจการอันเจริญเป็นนิตยกาล และขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกับท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ให้ทรงมีพระเกษมสําราญสมบูรณ์ด้วยพระอนามัย ขอจงทรงพระเจริญด้วยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ ขอจงทอดพระเนตรเห็นแต่กิจการอันเจริญเป็นนิตยกาล และขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑๐ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จงเสด็จสถิตยืนนานในพระราชมไหศวรรยาธิปัตย์ ปกครองรัชสีมามณฑลให้สมบูรณ์สมพระราชประสงค์จงทุกประการ เทอญ

Leave a Reply