ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “พระพรหมวชิรเจดีย์” อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ โดยมี “สมเด็จพระพุฒาจารย์” เป็นประธานน้ำหลวงทรงศพ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 16.40 น.  ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ การนี้ โปรดพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคม เวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กำหนด 7 คืน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ  พิลาสกัลยาณี วางที่หน้าโกศศพ พระพรหมวชิรเจดีย์ ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน / 50 วัน / 100 วัน

นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรด ฯ พระราชทานไทยธรรมส่วนพระองค์ถวายพระสงฆ์ในพิธีโดยตลอด และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาร่วม บำเพ็ญกุศลศพ พระพรหมวชิรเจดีย์ ซึ่งมีจำนวนมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแอลกอฮอล์ เจลพระราช 1,500 หลอด สำหรับแจกให้ประชาชนที่ มาร่วมพิธี และโปรดเกล้าฯ ให้จัดอาหารพระราชทาน วันละ 300 ชุด มอบให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีโดยตลอด 7 วัน

 ต่อมาเวลา 17 .00  น.สมเด็จพระพุฒาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร  ได้เป็นประธานในพิธีพระราชทาน น้ำหลวงสรงศพถวาย  พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.7) สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกด้วย

 

 

Leave a Reply