สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬา ฯ จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ ระดมทุนปรับปรุงอาคารวรภักดิ์พิบูลย์

วันที่ 2 เมษายน 2567 (แรม 9 ค่ำ เดือน 4) ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเทวาภิเษกพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ เพื่อระดมทุนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานรากอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเมตตาจากพระคณาจารย์ 8 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่ พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์) วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพมหานคร พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฎฐ์) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม พระครูวิมลปุญญาภรณ์ (หลวงพ่อพิมพ์) วัดพฤกษะวัน จ.พิจิตร พระครูรัตนสิกขการ (หลวงพ่อประสูติ) วัดในเตา จ.ตรัง พระครูธรรมธรดิเรก อนุตตโร วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป จากวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ได้แก่ พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระมหาบุญจันทร์ กิตฺติปญฺโญ พระมหาชัฐพล อาภากโร พระมหาวุฒิไกร โกวิโท พระครูสังฆรักษ์ณัฐชนนท์ กิตฺติภทฺโท พระมหาศรนรินทร์ ณฏฺฐสโร พระมหาอดิเรก เตชวณฺโณ พระมหาสุริยาวุธ สุริยรํสี พระปัณณพัฒน์ ณฏฺฐิโก โดยมี พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางหลวงหัวป่า จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายสยาม ศิริมงคล นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ นายเอกวิทย์ มีเพียร นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย อาทิ อาจารย์สุธน ศรีหิรัญ และผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบวงสรวง โดยจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง แล้วนำผู้ร่วมพิธี ปักธูปหางบูชาเครื่องบวงสรวง โหรอ่านโองการบูชาฤกษ์อัญเชิญเทวดา จากนั้น ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เป็นการประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบนิมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนพุทธาภิเษกช้าย-ขวา ประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนชัย เทียนพุทธาภิเษก เทียนน้ำมนตร์อ่างด้านซ้าย เทียนน้ำมนตร์อ่างด้านขวา เทียนมงคล เทียนวิปัสสี เทียนนวหรคุณทั้ง 9 เล่ม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายฆราวาสกราบนิมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์ดับเทียนชัย ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์สวดบทดับเทียนชัย ประธานฝ่ายฆราวาสกราบนิมนต์พระพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตรอกดอกไม้ จากนั้น ประธานฝ่ายฆราวาสและแขกผู้ใหญ่ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กราบขอบพระคุณในเมตตาพระคณาจารย์และพระเถระทุกรูปในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เมตตาทำให้การประกอบพิธีโดยภาพรวมทุกส่วน ตั้งแต่พิธีเททองหล่อ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นเป็นสิริมงคลยิ่ง ทั้งนี้ การจัดสร้างวัตถุมงคลพระบูชาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อระดมทุนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานรากอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารสำคัญของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม มีความปลอดภัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้งาน โดยพระบูชาได้จำลองแบบมาจาก พระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ มาปรับรายละเอียดบริเวณฐานให้มีความสง่างามขึ้น ประกอบด้วย ผ้าทิพย์ ได้รับพระเมตตาประทานพระอนุญาตเชิญตราอักษรพระนาม “ออป.” ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่วนฐานด้านหลังประดับตราสัญลักษณ์ของสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ประกอบกับฐานบัวสองชั้นล้อมรอบด้วยพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า โดยใช้ชนวนมวลสารโลหะจากการสร้างครั้งแรกและชนวนมวลสารจากพิธีสำคัญต่าง ๆ มาเป็นส่วนผสมในเนื้อโลหะของพระพุทธรูปที่สร้างในครั้งนี้

“สำหรับยอดการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ มียอดเงินการสั่งจองรวมเป็นเงินประมาณ 36 ล้านบาท โดยจะจัดสรรเป็นค่าซ่อมแซมอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ 10 ล้านบาท และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะเป็นปัจจัยในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ ดำเนินการจัดสร้าง Co-working Space สำหรับเป็นพื้นที่ให้นิสิตปัจจุบันได้ใช้ศึกษาเล่าเรียน อ่านหนังสือ พูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยขออนุโมทนาคณะผู้เกี่ยวข้องในการจัดสร้างและผู้ที่กรุณาร่วมสั่งจองเช่าบูชาทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการทำให้การจัดสร้างพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ เพื่อซ่อมแซมอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้พวกเราได้มีโอกาสทำเพื่อส่วนรวมในครั้งนี้ และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันประกอบด้วย เจ้าพ่อสิงห์ดำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันมี สมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นอาทิ โปรดอภิบาลดลบันดาลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมปรารถนาในสิ่งพึงปรารถนา แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่รักของผู้พบเห็น และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อส่วนรวมตลอดไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply