ศิษย์เก่า “มจร” เฮ!! ศาลปกครองสูงสุด พิพากษา พธ.บ. สาขารัฐศาสตร์ มีคุณสมบัติครบตาม ก.พ. กำหนด (เอกสารแนบ)

วันที่ 2 เม.ย.67  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คุณวุฒิปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ ตามที่ ก.พ. กำหนด

คลิกอ่านคำพิพากษา  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีแดง ที่ อบ. 42-2567 (2)

Leave a Reply