สมเด็จพระมหาธีราจารย์มอบป้ายส่งเสริมสุขภาวะเจ้าคณะพิจิตร

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เมตตามอบป้ายสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะเครือข่ายพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร แด่ พระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะสามเณร โรงเรียนราชคฤห์วิทยา และโรงเรียนหย่วนวิทยา จ.พะเยา แด่ พระครูวรวรรณวิฑูรย์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตพะเยา พร้อมกันนี้คณะทำงานกราบถวายรายงานการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ การจัดพิมพ์หนังสืองานสาธารณสงเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และภาคีเครือข่าย

Leave a Reply