“วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ” ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน รวมพลังเอามื้อสามัคคี “หิ้วปิ่นโต แบกจอบถือเสียม เอามื้อลงแรง สร้างหลุมพอเพียง”

 วันที่ 23 ม.ค. 64  วานนี้  ณ  วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ม.5 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมรวมพลังเอามื้อสามัคคี “หิ้วปิ่นโต แบกจอบถือเสียม เอามื้อลงแรง สร้างหลุมพอเพียง” ครั้งที่ 4 โดยมี พระภาวนามังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ, นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ, นายคณวัฒน์ แก้วประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะรัง อ.ชัยบาลดาล จ.ลพบุรี และคณะ พร้อมด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีเทพ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ , ร่วมกิจกรรมเอามื้อและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่พื้นที่ต้นแบบตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

โดยมีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่ แซนวิชปลา, หลุมพอเพียง, ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม และนอกจากนี้ยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยการแบ่งทีมดูแลแต่ละพื้นที่ภายในแปลง และฐานเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ และฐานเรียนรู้คันนาทองคำ นอกจากนี้ พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมาดไทย บรรยายให้ความรู้ “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” และการบริหารจัดการน้ำในโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และดูคลิปของโรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา มาปรับใช้ ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางวิชาการมาบวกกับหลักธรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งได้นำระบบ Internet of things เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินโครงการทั้งระบบ เพื่อความรวดเร็วและประหยัดต้นทุน

การเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อันเป็นไปตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย โดยขับเคลื่อนภายใต้หลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครัวเรือนต้นแบบ ภายใต้โครงการ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ด้วยการทำหลุมพอเพียง ประกอบด้วย ไม้พี่เลี้ยง 1 ต้น ไม้ยืนต้น 4 ต้น ไม้ฉลาด 5 ต้น และไม้ปัญญาอ่อน 10 ต้น

Leave a Reply