ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้ธูปเทียน – เครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

วันที่ 22 ม.ค. 65 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงสถาปนาและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์วัดราชบพิธ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 152 ปีนับแต่วันก่อพระฤกษ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นการภายใน

การนี้ พระสงฆ์ 20 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า สดับปกรณ์พระนามและบังสุกุลนามอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ จากนั้น พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอาราม

ในวันเดียวกันนี้ เป็นศุภสมัยที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจริญอายุ 6 รอบนักษัตรด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จออกตำหนักอรุณ ประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เฝ้าถวายสักการะ รับประทานพร ดอกไม้ และหนังสือที่ระลึกซึ่งโปรดให้จัดพิมพ์ประทาน

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง พุ่มบัว ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทานมาถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง พุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญพุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้เชิญพุ่มบัวประทานมาถวาย และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน มอบให้นำแจกันดอกบัวมาถวาย ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายและมอบพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พร้อมทั้งสำรับหนังสือที่ระลึกเพื่อเป็นการโดยเสด็จพระกุศลสมโภชพระอาราม และฉลองอายุ 6 รอบนักษัตร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อนำกัปปิยภัณฑ์สมทบโครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) บริเวณคลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

Leave a Reply