สถาบันพระปกเกล้าตั้ง “ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์” เป็น ผอ. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลคนใหม่

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ได้ร่วมคณะกับ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมสมานฉันท์แห่งชาติ อดีผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล คนที่ 1 นำมวลศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นคนที่ 3 เพื่อสานงานต่อจากศ.นพ.วันชัยและพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ อดีตผู้อำนวยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นคนที่ 2

“ทั้งนี้ในปี 2546 เมื่อครั้งเข้าไปศึกษาหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่น 2 นายศุภณัฐเพิ่งเริ่มต้นเข้ามารับการฝึกฝนจากอาจารย์หมอในฐานะเป็นศิษย์กันกุฏิ จนบัดนี้ได้กลายเป็นที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สูงมากยิ่งขึ้น” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

มาบัดนี้ได้รับความไว้วางใจจาก ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้าให้มาทำงานเพิ่มเสริมสร้างสังคมสันติสุขในกรอบต่างๆ รวมถึงกรอบความร่วมมือที่ได้ทำร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระเกล้า และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2555

Leave a Reply