ไม่ตกยุค!! IBSC รักษ์โลกติดตั้ง “โซล่าเซลล์” ภายในอาคาร ที่แรกของ “มจร”

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องพุทธปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  พระเมธีวัชรบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการฯ  พระมหาศรีทน สมาจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และเทคโนโลยี และนายประเสริฐ คำนวน รองผู้อำนวยกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยทีมงานของผู้ส่งมอบ (Supplier) ร่วมเปิดตัวโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคาร 2 หลังของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

 

พระเมธีวัชรบัณฑิต เปิดเผยว่า  สำหรับแผงโซลาเซลล์ที่จะติดตั้งบนอาคารทั้ง 2 หลังนั้นใช้งบประมาณทั้งสิ้น โดยใช้งบประมาณในส่วนงานของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจำนวน 3 ล้านบาท เป็นเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าขนาด 91,000 วัตต์ ครอบคลุมพื้นที่อาคารสองหลัง ๆ 4 ชั้น สามารถสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ทั้งการเรียนการสอน การวิจัยนวัตกรรม การบริการวิชาการ การสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ ในช่วงเวลากลางวัน และแผนการในอนาคตจะมีการติดตั้งแบตเตอรีที่สามารถรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลากลางคืนด้วย

 “โครงการนี้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการตอบโจทย์ภาวะโลกร้อนโดยการใช้พลังงานสะอาดที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College) ตามเกณฑ์ของ EdPEx (1.2 ค (1)) และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)  ทั้งนี้ขอย้ำว่า การพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าวนั้น วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  (IBSC) ได้ใช้งบประมาณจากส่วนงานของวิทยาลัย ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา และกองทุนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาทถ้วน..”

Leave a Reply