“ปลัดเก่ง” ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน (จุลกฐิน) ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี พร้อมถวายจตุปัจจัยยอดเงินรวม 2,300,160 บาท

วันที่ 4 พ.ย. 66 เวลา 12.30 น. ที่วิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน (จุลกฐิน) ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอหนองวัวซอ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายความเคารพพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ แล้วยกผ้าจุลกฐินขึ้นอุ้มประคองไว้ตรงอก แล้วเดินเข้าภายในวิหารเฉลิมพระเกียรติ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าด้านข้างพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้น จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลจบแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หยิบผ้าห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าพระกฐินส่งให้ เจ้าหน้าที่ และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระสงฆ์กระทำพิธีกฐินกรรม เสร็จแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประเคนครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครอง แล้วประเคนใบปวารณาจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี โดยยอดเงินพระกฐินประทานในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,160 บาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยทรงเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทรงมุ่งมั่นในการอุปถัมภ์ค้ำจุนบวรพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพสกนิกรชาวไทย ยังผลทำให้คนไทยได้มีแต่ความเป็นมิ่งมงคลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“วัดโนนสว่าง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (พระอาจารย์เจริญ ฐานยุตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส ในปี 2565 มีพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 40 รูป สามเณร 1 รูป ซึ่งวัดโนนสว่างนั้นแต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ มีที่ดิน จำนวน 17 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ถวายโดย นายยอด เชยงูเหลือม ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2531 เดิมชื่อว่า วัดศรีสว่าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดโนนสว่าง” โดยภายหลังจากเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระครูพุทธศาสโนวาท (ชาลี ถาวโร) ได้มรณภาพลง ชาวบ้านโนนสว่าง จึงพร้อมใจกันอาราธนา พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (พระอาจารย์เจริญ ฐานยุตฺโต) มาเป็นเจ้าอาวาส และได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2532 และได้พัฒนาวัดสืบมาโดยลำดับ กระทั่งวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 และต่อมาพระครูพิพัฒน์วิทยาคม ได้ทำการก่อสร้างศาสนวัตถุอีกหลายประการ เป็นต้นว่า ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ จำนวน 1 หลัง สร้างหอระฆัง จำนวน 1 หลัง สร้างศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 1 หลัง สร้างกุฎีที่พักสงฆ์ จำนวน 14 หลัง สร้างศาลาหอฉันภัตตาหารพระภิกษุสามเณร จำนวน 1 หลัง โดยเมื่อปี 2548 พระครูพิพัฒน์วิทยาคม ได้ซื้อที่ดินขยายเนื้อที่วัดออกไปอีกจำนวน 46 ไร่ รวมปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ 66 ไร่” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดโนนสว่าง ได้รับพระมหากรุณาจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานและประทานอุปถัมภ์ในมงคลโอกาสหลายวาระ โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2548 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานพิธีเททองหล่อองค์พระประธานวัดโนนสว่าง (พระศรีรัตนสักยมุณี หรือหลวงพ่อบุษราคัม) ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระเนื้อสัมฤทธ์ทรงเครื่องกษัตริย์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดฉัตรทองคำอุโบสถ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถจัตุรมุข และทรงยกช่อฟ้าวิหารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น

Leave a Reply