ฟรี..!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 26 เม.ย. 66   น.ส.อรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรชื่อดัง หัวใจสายธรรมะ แจ้งว่า บริษัทโอเคแมส จำกัด  ดำเนินกิจการเพื่อแผยแพร่พระพุทธศาสนา ปีละครั้ง จัดงาน มหกรรมเทศนาธรรมประจำปีมีเทศน์มีทอล์ค ปีนี้สู่ปีที่ 10 “ ตอน  เสบียงบุญ9 ชั่วโมงกับ 11 พระนักเทศน์”   หลากรูปแบบลีลาธรรมนำโดย พระพรหมบัณฑิต / พระธรรมกิตติเมธี / พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคุณมีชัยวัดหงส์รัตนาราม / พระราชธรรมนิเทศ เจ้าคุณพะยอม / พระสุธีวชิรปฏิภาณ วีรพล วีรญาโณ / พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) / พระครูสังฆรักษ์ ศักดา สุนทโร / พระครูวาทีพัชรโสภณ ราชันย์ อริโย และเทศน์ มหาชาติชาดจาก พระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี / พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ และพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่

อิ่มบุญสุขใจ..เตรียมตัวให้พร้อม..มีเทศน์มีทอล์ค ปีที่ 10 เสบียงบุญ  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ   ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดเข้างานตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าเป็นต้นไป

ประวัติการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”

 การจัดให้มีพระธรรมเทศนา หรือที่เรียกกันว่า มีเทศน์ คือ การแสดงธรรม        ฟังในที่ประชุมตามโอกาสอันควร นับเป็นบุญพิธีที่นิยมสำคัญประการหนึ่ง ส่วนมากนิยมผนวกเข้าในการทำบุญต่างๆ แม้ไม่ต้องมีงานบุญอะไรก็นิยมจัดให้มีขึ้นตามโอกาสอันควร เช่น จัดให้มีในวัดหรือตามศาลาโรงธรรม หรือสถานที่อื่นๆ ตามเหมาะสม

กิจกรรมมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” จัดขึ้นโดย บริษัท โอเค แมส จำกัด ตั้งแต่ปี 2555 เนื่องในปีการเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี ทั้งยังเป็นการส่งเสริม        เผยแผ่พระพุทธศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า              ในรูปแบบของ “การเทศนาธรรม” เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย และจิตใจ           ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลัก            ของศาสนา โดยการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” เป็นการรวบรวม พระนักเทศน์ชื่อดัง 9 รูป เทศน์ต่อเนื่องกัน 9 ชั่วโมง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ                   มหกรรมเทศนาธรรม และมีสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเข้าชมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานมากกว่า 300,000 คน และรับชมผ่านช่องทางออนไลน์อีกกว่า 20 ล้านคน โดยในปี 2566 นี้ คณะผู้จัดได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 10”  ตอน “เสบียงบุญ” ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 2. เพื่อเผยแผ่หลักธรรม คำสั่งสอนของศาสนาพุทธเป็นทานแก่ผู้สนใจ
 3. เพื่อร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ

รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย

1. กิจกรรมภายในห้องประชุมหรือห้องจัดงาน จัดทำเวทีขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง และเป็นห้องพิธีการ โดยมีความหลากหลายของกิจกรรม อาทิ การร่วมสวดมนต์ ทำสมาธิ การถวายสังฆทาน และการแสดงธรรมเทศนา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง โดยในทุกประเด็นที่นำเสนอ จะมุ่งเน้นในการนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินภารกิจชีวิตประจำวัน

2. กิจกรรมภายนอกห้องประชุม จัดทำเป็นบูธสำหรับผู้ประกอบการ ผู้สนับสนุน นำสินค้าอุปโภค-บริโภค มาร่วมทำบุญถวายทานสำหรับเงินทำบุญบริจาคเงินให้กับหน่วยงานการกุศลต่างๆ ดังนี้ 1.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.มูลนิธิชัยพัฒนา 3.ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพระใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ จัดสร้างอาคาร
ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 10” ตอน “เสบียงบุญ”

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

บุญจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จ            ทุกอย่าง เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ ต้องสร้างสั่งสมบุญบารมีให้เต็มที่ อย่าให้ขาด               แม้แต่วินาทีเดียว ทั้งการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำไปพร้อมๆ กัน เพื่อบุญบารมีของเรา จะได้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกคืน โภคทรัพย์สมบัติจะได้บังเกิดขึ้น เพื่อไว้ใช้           สร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป สิ่งที่ดีมีสิริมงคลทั้งหลายจะได้บังเกิดขึ้น รวมถึงการบรรลุมรรคผลนิพพาน ต้องอาศัยอานุภาพแห่งบุญทั้งสิ้น ผู้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้ว   รัตนะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้น ผู้ที่สั่งสมบุญเป็นประจำจะไม่มีวันตกต่ำ มีแต่จะเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปดังนั้น การเดินทางไกลในสังสารวัฏ จำเป็นต้องมีเสบียงบุญติดตัว ถ้าเสบียงบุญมาก การดำเนินชีวิตจะสะดวกสบาย ไม่ต้องวิตกกังวลในการแสวงหาปัจจัย 4    มาเลี้ยงชีพ บุญกุศลที่เราได้ทำไว้ดีแล้ว จะเป็นเสบียงใหญ่ให้เราสร้างบารมี
อย่างมีความสุข  ..สฺโข ปฺญสฺส อฺจฺจโย

“การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้”

ไฮไลท์ภายในงาน

 1. การร่วมทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารพระสงฆ์ 72 รูป
  2. มีการอัญเชิญพระบรมธาตุให้ประชาชนได้สักการะภายในงาน
  3. รับวัตถุมงคลที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 500 แรก
  4. ผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือสวดมนต์

รายนามวิทยากรพระนักเทศน์

 1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ,ศ. ,ดร.)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ

 1. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ,ดร.) วัดราชาธิวาสราชวิหาร กรุงเทพฯ
 2. พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 3. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี
 4. พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 1. พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 1. พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จ.ตราด
 2. พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบูรณ์
  9. พระมงคลธรรมภาณ (สุชินณวัชร์ ปญาปชฺโชโต)

วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง กรุงเทพฯ

 1. พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ (สิน ฐิตเมโธ)

วัดหลักสี่พระอารามหลวง กรุงเทพฯ

 1. พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (สม สุทธิปภาโส)

วัดหลักสี่พระอารามหลวง กรุงเทพฯ

รายนามผู้ดำเนินรายการ (นักพูดระดับประเทศ)

 1. อ.กรรณิกา ธรรมเกษร
 2. อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 3. อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 4. ดร.พนม ปีย์เจริญ
 5. อ.ถาวร โชติชื่น
 6. ดร.สุรวงศ์ วัฒนกุล
 7. คุณอรอุมา เกษตรพืชผล

สอบถามรายละเอียดได้ที่   นส. สายยา ชุยแฉะ โทร.  081- 421 – 4692, น.ส.ศศิธร หยองเอ่น โทร.089 -792 -2332

 

 

Leave a Reply