คณะประเมิน “IBSC มจร” ชมบริหารแบบก้าวกระโดด ได้แรง EdPEx พลังขับเคลื่อนนำสังคมสู่สันติสุขอย่างยั้งยืน

คณะประเมิน “IBSC มจร” ชมบริหารแบบก้าวกระโดดยึดหลักอริยสัจโมเดล ได้แรง EdPEx พลังขับเคลื่อน ตอบ Pain Point ส่งมอบปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุขอย่างยั้งยืน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 พร้อมบุคลากรของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบด้วยอาจารย์พันธ์ศักดิ์ กุมมาลืม ประธานกรรมการ อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต กรรมการ และอาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง กรรมการ ที่เข้ามาทำหน้าที่ประเมินคุณการบริหารจัดการวิทยาลัย (Assessor) ในปี 2564 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้มีผู้แทนของวิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

อาจารย์พันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ ประธานกรรมการประเมิน กล่าวว่า ประเมินจากภาพของเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรแล้ว พบว่า วิทยาลัยสามารถยกระดับการบริหารจัดการได้อย่างก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากการจัดวางกระบวนการบริหารจัดการเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนที่เข้ามารับบริการผ่านหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย โดยได้นำเอากระบวนการเรียนรู้เอาปัญหาเป็นตัวตั้งแบบอริยสัจโมเดล และกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับคู่ความร่วมมือจากเถรวาท มหายาน และวัชรยาน จนสามารถส่งมอบปัญญาและคุณธรรมแก่ผู้เรียนในการออกไปทำหน้าที่เป็นครูสอนสติ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามศูนย์ไกล่เกลี่ย สอดรับกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่ได้วางเอาไว้

อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต ได้กล่าวว่า ในฐานที่เป็นกรรมการคนเดียวที่ได้เคยมาประเมิน พบว่า วิทยาลัยได้ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยจนสามารถมองเห็นผลลัพธ์ (Results) ที่เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะตัวอย่างของการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ทั้งนี้ อยากจะให้ยกระดับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ให้ท้าทายมากกว่านี้ เพราะวิทยาลัยยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะต่อยอดและขยายผลในการทำงานเพื่อนำสติสมาธิไปตอบโจทย์ของสังคมโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

อาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลสายปฏิบัตงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ย้ำว่า บุคลากรสายปฏิบัติถือได้ว่าเป็นทีมสนับสนุนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยได้อย่างดีมาก จากการสัมภาษณ์พบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการเป็น Gen ที่อายุน้อย มีความตื่นตัวสูงมาก (Awakening) มีความมุ่งมั่น (Passion) และกระหาย (Eager) ที่จะทำงานเพื่อตอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ถ้าจัดวางเป้าหมายการทำงานที่ท้าทายศักยภาพ จะสามารถดึงพลังทีมปฏิบัติการออกมาทำงานตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้มากกว่าที่เป็นในขณะนี้

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ วิทยาลัยจะรอผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการทั้งสามคน เพื่อจะได้นำข้อเสนอมาปรับปรุง ทั้งนี้ หากผลการประเมินเกิน 200 คะแนน วิทยาลัยจะดำเนินการยื่นผลการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการภายนอกจากสำนักงานคณะกรรมการกระทรวงอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ได้เข้ามาตรวจประเมิน EdPEx200 โดยการประกาศผลการคัดเลือก (Screening) เบื้องต้นว่าจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและพร้อมสำหรับการตรวจจากคณะกรรมการของ สป.อว. ก่อนที่จะเข้าตรวจและประกาศผลต่อไป

Leave a Reply