ผู้ว่า ฯ นำเอง..เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตระกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ” 

วันนี้ 12 มิ.ย.66 ที่วัดอุไรรัตนารามตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตระกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ” ประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระสมุห์จิรพนธ์ ธมมจาโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดนราธิวาส จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเพื่อตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต พุทธศาสนิกชนพากันไปวัดเพื่อทำบุญ ตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุข ความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติ

สำหรับอุไรรัตนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธในพื้นที่ มาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุสำคัญประจำวัดด้วย

Leave a Reply