ชาวบ้านปลื้มนโยบาย “โคก หนอง นา พช.” ช่วยลดรายจ่ายช่วงประสบภัยโควิด-19

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายโรม โสนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางพิสมัย ศักดิ์เกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอบ้านแหลม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” แปลงของนางสาวนวรรณ พวงมาลัย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM 3 ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการเอามื้อ

          โอกาสนี้ นางสาวนวรรณ พวงมาลัย ได้กล่าวกับพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ว่า ก่อนอื่นขอกล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงราชการที่ 9 ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เมื่อได้รับโอกาสที่ดี ได้ปรับ และนำพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ มาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ทำให้เกิดองค์ความรู้ เกี่ยวกับในเรื่องของการ พออยู่ พอใช้ พอกิน พอเพียง และทำให้เกิดสังคมการแบ่งปัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่อง สามารถเพิ่มมูลค่าจากเกษตรกรรมพื้นบ้าน ปรับมาเป็นกระบวนการแปรรูป กลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ที่แปลงโคก หนอง นา จะได้องค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จากต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ

           นางสาวนวรรณ พวงมาลัย ยังได้กล่าวอีกว่า “เราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชการที่ 9 ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้นำโครงการดี ๆ มาช่วยเหลือชาวบ้าน ถือเป็นการสานฝันของตนให้เป็นจริง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยการทำเกษตรผสมผสานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถสานฝันให้เป็นจริงได้ในแบบองค์รวมในระยะเวลาที่สั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้ประชาชนขยับตัวได้ยาก แต่ประชาชนก็ยังได้รับโอกาสที่ดี ที่มีโครงการฯ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้รับโอกาส ได้มีอาหาร ได้มีงานทำ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นช่องทางในการดำเนินชีวิต ความพอดี พอกิน และพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีความสุข อย่างยั่งยืนสืบไป..”

           ในขณะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปดูการคืบหน้าการดำเนินการขุดบ่อ “โคก หนอง นา” ของกรมพัฒนาชุมชน แปลงของ นางไพรินทร์ เรืองอร่าม บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า

            “เดิมตนเองทำธนาคารขยะในชุมชน มีคนมาดูงานตลอด ช่วงหลังเกิดโควิด ไม่มีคนมา เมื่อทางพัฒนาชุมชนอำเภอชวนทำโคก หนอง นา รีบสมัคร และทำเลย ตรงนี้ช่วยได้มาก ตอนนี้มีรายได้จากเลี้ยงไก่ เป็ด และผักปลอดสารพิษ ตลาดต้องการมาก เพราะในตำบลหินเหล็กไฟมีคนอาศัยอยู่ 2 พันกว่าครอบครัว มีต่างชาติมาอยู่เยอะ พวกนี้ต้องการผักปลอดสารพิษ บางคนเป็นมะเร็งยิ่งต้องการ โคก หนอง นา ทำให้ตนเองและครอบครัว นอกจากลดรายได้แล้ว ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงโควิดแบบนี้..”

Leave a Reply