แต่งตั้ง “พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์” รก.เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น

วันที่ 9 กันยายน  65   หลังจาก พระครูปลัดรัตนวัฒน์ หรือ “หลวงพ่อคล่อง” เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มรณภาพลงเมื่อ วันที่ 5 ก.ย. สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษาแล้วนั้น

พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งให้ “พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ “ หรือ “พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส” ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น)รูปใหม่

สำหรับพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ถือว่าเป็น “พระนักวิชาการดาวรุ่ง” ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระภิกษุดำรงตำแหน่งระดับ “ศาสตราจารย์” มีผลงานวิชาการมากมาย ทั้งเป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์ระดับนานาชาติด้วย เนื่องจากมีผลงานการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกและดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติสังเขปมี ดังนี้

เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2515 ณ  บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ตำแหน่งทางวิชาการ    ศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์  รก.เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สถานที่ทำงาน     วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วุฒิการศึกษา

1) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ. 6)

2) นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)

ข. การศึกษาทางโลก

1) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2541 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชา ปรัชญา

2) สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2544 วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา

3) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2548 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ค. การศึกษาอบรมอื่นๆ

1) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 15) สถาบันพระปกเกล้า

2) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. 5) สำนักงานป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

3) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหาร ธรรมศาสตร์ มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารและจัดการธุรกิจ Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (MINI MASTER OF MANANGMENT PROGRAM) รุ่นที่ 45 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

6) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ณ สถาบันภาษา Oxford house college เมือง Oxford, UK.

7) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ (Business English) ณ Oxford house college and Oxford School of English เมือง Oxford, UK.

8) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโครงการสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า

9) หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการป้องกันและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันพระปกเกล้า

10) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการขอโทษ : หลักการ ปฏิบัติการ และนโยบาย สถาบันพระปกเกล้า

11) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

12) หลักสูตรการฟื้นคืนดี และการขอโทษ สถาบันพระปกเกล้า

13) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี รุ่นที่ 1 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15) หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลยุติธรรม

16) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน  2549  เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

2550  เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2555  เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

2556  เป็นผู้อำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)

2557  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา

2559  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา

2559  เป็นรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2559  เป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ปัจจุบัน ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC)

 

ประวัติการศึกษาดูงาน          

ก. การศึกษาดูงานภายในประเทศ

1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

4) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข. การศึกษาดูงานต่างประเทศ

1) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ ณ ณ Oxford house college and Oxford School of English เมือง Oxford, UK.

2) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับห้องสมุดและการใช้ห้องสมุด ณ ประเทศฝรั่งเศส

3) การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Interfaith Dialogue” ณ เมืองนานจิง ประเทศจีน

4) การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Co-operation among Religious leaders” ณ ประเทศสิงค์โปร์

5) การเข้าร่วมสัมมนาและดูงาน ณ เมืองอนุราธปุระ และแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

6) การเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง “ผู้หญิงกับการวิกฤติการณ์ของโลก” ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

7) การศึกษาดูงาน และร่วมสัมมนา เรื่อง “Engaged Buddhism” ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม

8) การเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

9) การร่วมสัมมนา และศึกษาดูงาน ณ Dongkuk Buddhist Chonbop College เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

10) การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการศึกษาด้านคัมภีร์” ณ เมืองกาฑมัณฑุ ประเทศเนปาล

11) การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ประเทศพม่า

12) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ประเทศออสเตรีย เชโกสโลวเกีย และเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ในโครงการเกษตร มินิ เอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13) การปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า” เมืองนาคปูร์ ประเทศอินเดีย

14) สัมมนาโต๊ะกลมนานาชาติ และนำเสนอบทความ เรื่อง “ความสมานฉันท์ และการสร้างสันติภาพ : บทบาทของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทางศาสนาอื่นๆ ต่อประเด็นความจริง ความยุติธรรม การเยียวยาหลังความขัดแย้งในสังคมเอเซีย” (The Role of Buddhism and Other Religious Traditions Truth, Justice, and Healing in Post-Conflict Asian Societies) ณ ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งดำเนินการจัดโดยสมาคมศาสนาเพื่อสันติภาพ และสถาบันเพื่อสันติภาพสหรัฐอเมริกา (United States Institute of Peace: USIP)

15) การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

16) การศึกษาดูงานเรื่องศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขง ณ นครโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม

ผลงานตำราวิชาการ         

1) พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่

2) พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง

3) พุทธจักรวาลวิทยา

4) การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

ที่ปรึกษา 1) ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

2) ประธานกรรมการ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

3) บรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์

4) บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ

5) บรรณาธิการวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม

งานบริการสังคม   

1) มหาวิทยาลัยต่างๆ

เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

2) หน่วยงานภาครัฐ

เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการกองทัพไทย กรมบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพระปกเกล้า ศาลภาค ๔ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงอุตสาหกรรม สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมยุทธการทหารบก วิทยาลัยมหาดไทย และโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน ป.ป.ช. ก.พ.ร กรมทางหลวง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ

3) หน่วยงานภาคเอกชน เช่น

บริษัทเซเว่นอีเลฟเว่น ซีพี ห้างพาต้า ปิ่นเกล้า ธรรมสภา บริษัทไทยโพลีคอนส์ บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด โรงแรมโฆษะขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ

รางวัล / เกียรติบัตร

หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   1) ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2) เข็มประกาศเกียรติคุณของสถาบันพระปกเกล้า

3) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

4) รางวัลลูกดีเด่นแห่งชาติ ผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง, วันแม่แห่งชาติ 2557

Leave a Reply