กระทรวงมหาดไทยรวมพลังพสกนิกรชาวไทย “ร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมทำ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 27 ต.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 อันเป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการตลอดจนกลไกกระทรวงมหาดไทยผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุนนางต่างพระเนตรพระกรรณในทุกอณูพื้นที่ของประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ จะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็น “ราชสีห์ผู้จงรักภักดี” หลอมรวมพลังความรู้รักสามัคคี หลอมรวมดวงใจแห่งความจงรักภักดี หัวใจแห่งการเป็นพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีของพี่น้องประชาชนคนไทยกว่า 66 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชปณิธาน พระราชดำริ และพระราชดำรัส มาเป็นแนวทางในการก่อเกิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์กับพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี อันประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแสงนำใจในการมุ่งมั่นขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์ได้พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 องค์ดังกล่าว เป็นเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นำทางให้ข้าราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนได้ทำสิ่งที่ดีให้กับผืนแผ่นดินไทย เพื่อเป็นแผ่นดินทอง เป็นสุวรรณภูมิที่ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับแนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และได้มีการประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมในเบื้องต้นของกรม รัฐวิสาหกิจส่วนกลาง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งเสริมการต่อยอดขับเคลื่อน “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ในอีกว่า 75,000 หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ จะเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีในพื้นที่แบบบูรณาการ ทั้งทีมจังหวัด ทีมอำเภอ ทีมตำบล และทีมหมู่บ้าน เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นในชั้นต้นของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางเท่านั้น แต่ชาวมหาดไทยที่ทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกภูมิภาค ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัด พื้นที่อำเภอ รวมถึงพี่น้องผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องคาพยพต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความปรารถนาที่จะนำสิ่งที่เกิดเป็นมรรคผล เกิดความสุข ความร่มเย็น ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด อันเป็นความสุขใต้ร่มพระบารมี มาเป็นแสงนำใจ หลอมรวมพลังแห่งความสุขใต้ร่มพระบารมี คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อถวายความจงรักภักดีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้าง ร้าน หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สถานที่อันเนื่องด้วยพระนาม เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นไม้ทรงปลูก รวมถึงพื้นที่ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาขับเคลื่อนพัฒนาจนเกิดมรรคเกิดผล ด้วยการน้อมนำแนวทางตามหลักการทรงงาน “ร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์” มาจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้งปี 2567 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความปรารถนาที่อยากจะปฏิบัติบูชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

“การรวมพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยและภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ จะได้ระดมความคิดเห็นในการก่อกำเนิดเกิดกิจกรรมจากพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พลังของคนรุ่นใหม่” ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญนานัปการ มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรม โดยน้อมนำพระราชปณิธานที่สะท้อนผ่านพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักชัยในการคิดริเริ่มกิจกรรม ซึ่งทุกจังหวัด ทุกอำเภอ จะได้เริ่มต้นในการระดมพลังความคิด พลังสติปัญญา พลังแห่งความมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีให้กับพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเสียสละ ทุ่มเท อุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดโดยมิทรงเหน็ดเหนื่อย เพราะลมหายใจของพระองค์ท่านคือ “พสกนิกรของพระองค์” ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนไทยผู้เป็น “พสกนิกรใต้ร่มพระบารมี” จะได้ลุกขึ้นมาแสดงออกซึ่งพลังแห่งการ “รู้ รัก สามัคคี” พลังแห่งการเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการช่วยกันคิด ช่วยกันกำหนดรูปแบบ กำหนดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในตลอดทั้งปี 2567 เพิ่มเติม โดยให้ทุกกรม ทุกรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ช่วยกันพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีการกำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละจังหวัด/อำเภอ จะได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมการดำเนินการดังกล่าว ณ สถานที่ และเวลาที่กำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อหลอมรวมดวงใจแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยทั่วประเทศต่อไป

Leave a Reply