รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย “เห็นด้วยกับเครือข่ายพุทธ”  ร้องขอดูเอกสารเหตุปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ระบุหากปล่อยไว้ “ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสีย”

วันที่ 26 ต.ค. 64  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา มีเครือข่าวชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนา  นำโดย นายธีระ ปัดชาเขียว พร้อมคณะประมาณ 30 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม เพื่อขอเอกสารและข้อมูลข่าวสารในกรณีที่มหาเถรสมาคมได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด และต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้แถลงข่าวกรณีการถอดถอนพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 3 รูป โดยอ้างว่ามีมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอนแต่งตั้งใหม่

โดยเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนา ขอใช้สิทธิตามมาตรา 4 มาตรา 11 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอเอกสารและข้อมูลข่าวสารกรณีถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ที่พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด   โดยเอกสารและข้อมูลข่าวสารที่ขอ มีดังนี้

1.หนังสือร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด คือ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

2.รายงานการสอบสวนของเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะหน ซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ

3.หนังสือรายงานการสอบสวนและความเห็นของเจ้าคณะหนที่เสนอเข้ามหาเถรสมาคมพิจารณา

4. หนังสือของสมเด็จพระสังฆราช เสนอเรื่องถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดที่เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์

5.หนังสือสำนักพระราชวัง กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด

ล่าสุด นายอนาวิล รัตนสถาพร  ส.ส. จังหวัดปทุมธานี เขต 3  ในฐานะรองโฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่า

     “เห็นด้วยอย่างมากกับการที่เครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนา ได้ไปยื่นหนังสือเพื่อขอเอกสารและข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งหากมีการเปิดเผยจะทำให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อทั้ง 3 จังหวัด รวมถึงสังคมโดยรวม ได้เกิดความเข้าใจ และคลายความสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการว่าดำเนินการถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ เพราะหากปล่อยไว้ไม่ทำให้เกิดความกระจ่างจะทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสียได้”

        เรื่องการปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความถามมากมายเกี่ยวกับระบบการปกครองของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคณะธรรมยุตสายวัดป่า ก่อให้เกิดความร้าวฉานอย่างหนัก พระสังฆาธิการลาออกเกือบยกจังหวัด

        ในขณะที่ชาวบ้านขึ้นป้ายรณรงค์ติดป้ายต่อต้านเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ที่ข้ามจังหวัดมาปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ที่มา: https://www.facebook.com/AnawilPathumthani3/

Leave a Reply