เปิดฉากแล้ว! พช.อุบลฯ ปูพรมจัดฝึกอบรม “โคก หนอง นา พช.”  ผ่านระบบ ZOOM พร้อมกัน 12 จุด เดินหน้าขยายผลโครงการมากที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กระจายกำลังติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 12 จุด รวม 35 รุ่น กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 713 คน  ซึ่งมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564

การฝึกอบรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการถ่ายทอดสัญญาณจากในระบบ Zoom Cloud Meeting จาก 3 ศูนย์  คือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 713 คน แยกเป็นครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 619 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 94 คน ดำเนินการ จำนวน 35 รุ่น ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ อาทิ  ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ แปลง CLM ตำบลเกษม อ.ตระการพืชผล, แปลง HLM หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง, เป็นต้น  โดยทุกกิจกรรมการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุน จากนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน 7 ภาคีพัฒนาในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าของแปลงตัวอย่างในพื้นที่ เป็นอย่างดี

จังหวัดอุบลราชธานี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4,044 ราย ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย จึงต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้ทันการ และเป็นมิให้กลุ่มเป้าหมายมีการรวมตัวกันจำนวนมาก จึงได้กระจายจุดฝึกอบรมไปแปลงศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ และจัดให้ผู้เข้าอบรมเดินทางไปฝึกอบรมที่ใกล้แปลงของตนเอง เพื่อรับชมการถ่ายทอดสัญญาณ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมฝึกปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

โอกาสนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะและฝากแนวคิดไปยังผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกแห่งว่า “ขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกอบรม และรับฟัง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทน 7 ภาคีพัฒนาในพื้นที่ คณะวิทยากร และเจ้าของแปลงตัวอย่างที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ประสานงาน และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา ให้กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้มาฝึกอบรม ให้สามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือเป็นการสร้างทางรอดให้กับชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”

Leave a Reply